Výběrové řízení - Koordinátor pro bydlení a Koordinátor protidluhové kampaně OSVZ Městského úřadu Rumburk

Publikováno: 9.10.2019 do 26.10.2019 Autor: Jagrová Ivana

 

Tajemnice Městského úřadu v Rumburku podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

 Koordinátor pro bydlení a Koordinátor protidluhové kampaně -  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Městského úřadu Rumburk

dotační titul „Cesta k lepšímu bydlení“  na období od 1.1.2019 – do 31.12.2021

 

Místo výkonu práce:

 • územní obvod města s rozšířenou působností.

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • motivace cílové skupiny k začlenění do komunity,

 • přispívá ke zmírnění napětí v lokalitě, má přehled o lokalitě včetně dostupných stupňů sociálního bydlení a potřebách cílové skupiny v oblasti bydlení,

 • má přehled o nabídkách volných bytů od soukromých pronajímatelů, se kterými je v kontaktu,

 • doprovází cílovou skupinu při jednáních se soukromými pronajímateli bytů ve městě,

 • realizace protidluhové kampaně s využitím nástrojů (edukační letáčky, besedy, plakáty, vývěsky, informace na facebooku a webových stránkách města),

 • příprava náplní besed a realizace besed v oblasti dluhové gramotnosti a řešení zadlužení CS. 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky,

 • dosažení věku 18 let,

 • způsobilost k právním úkonům,

 • bezúhonnost,

 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

Kvalifikační předpoklady:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Jiné požadavky:

 • samostatnost, spolehlivost, pečlivost, odpovědnost,

 • organizační a komunikační schopnosti, flexibilita

 • znalost práce na PC (MS Office). 

Výhodou:

 • zkušenosti s prací s dluhovou problematikou. 

Uchazeči / uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 •   přesné označení výběrového řízení,

 •   jméno, příjmení a titul uchazeče,

 •   datum a místo narození uchazeče,

 •   státní příslušnost uchazeče,

 •   adresa trvalého pobytu uchazeče,

 •   číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

 •   kontaktní telefonní číslo, případně e-mail,

 •   datum a podpis uchazeče.

Výčet dokladů, které uchazečky / uchazeči připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,

 • osobní dotazník včetně fotografie,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),

 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů , v souladu s dotačním titulem.

Druh pracovního poměru:   doba určitá do 31.12.2021, úvazek 0,8

Předpokládaný termín nástupu:   dle dohody

Lhůta pro podání přihlášky:  písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne  25. října 2019 do 11:00 hodin

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk. 

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení Koordinátor pro bydlení a Koordinátor protidluhové kampaně – OSVZ“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

 

Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou ihned po skončení výběrového řízení.

Případné dotazy zodpoví personalistka p. Bc. Ivana Jägrová na telefonu 412356256, nebo e-mailu:  ivana.jagrova@rumburk.cz

V Rumburku, dne  9. října 2019

Mgr. Dagmar Žáková, v. r.

pověřena výkonem činností tajemníka MěÚ Rumburk

 

Soubory ke stažení

clanky6858/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 09. 10. 2019, 16:12h
clanky6858/osobni_dotaznik_1.xlsx20 KBosobni_dotaznik_1.xlsxvloženo: 09. 10. 2019, 16:12h