Výběrové řízení - Úředník Odboru civilně a dopravně správního a obecního živnostenského úřadu - na úseku registru vozidel - doba určitá

Publikováno: 4.10.2019 do 22.10.2019 Autor: Jagrová Ivana

 

Tajemnice Městského úřadu v Rumburku podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

Úředník Odboru civilně a dopravně správního

a obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Rumburk

na úseku registru vozideL - doba určitá 

Místo výkonu práce:

 •   správní obvod obce s rozšířenou působností.

Druh pracovního poměru:

 •   na dobu určitou za mateřskou a rodičovskou dovolenou, plný pracovní úvazek.

Charakteristika vykonávané činnosti:

 •  registrace vozidel.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky,

 • dosažení věku 18 let,

 • způsobilost k právním úkonům,

 • bezúhonnost,

 • ovládání českého jazyka.

Kvalifikační předpoklady:

 •   vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Jiné požadavky:

 • orientace v příslušných zákonech (zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích),

 • základní znalost zákona č. 128/200 Sb., o obcích,

 • dobrá znalost práce na PC,

 • řidičské oprávnění skupiny „B“ (aktivní řidič),

 • komunikativnost a organizační schopnosti, samostatnost, zodpovědnost a spolehlivost.

Výhodou:

 • znalost německého nebo anglického jazyka.

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení výběrového řízení,

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,

 • datum a místo narození uchazeče,

 • státní příslušnost uchazeče,

 • místo trvalého pobytu uchazeče,

 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

 • datum a podpis uchazeče.

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,

 • osobní dotazník včetně fotografie,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),

 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Platové zařazení: 9. platová třída (v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce; nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě;

 a nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů).

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody

Nabízíme:  5 týdnů dovolené, pružnou pracovní dobu, čerpání výhod ze sociálního fondu (příspěvek na stravné, možnost příspěvku na penzijní spoření nebo regeneraci).

Lhůta pro podání přihlášky:  písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 21. října 2019  do 16:00 hodin.

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk. 

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení na pracovní místo úředník OCDSŽÚ – registr vozidel – doba určitá“.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou, ihned po skončení výběrového řízení.

Případné dotazy zodpoví personalistka p. Bc. Ivana Jägrová na telefonu 412356256, nebo e-mailu ivana.jagrova@rumburk.cz

 

V Rumburku, dne 04. 10. 2019

Mgr. Dagmar Žáková,  v. r.

pověřena výkonem činností tajemníka

Soubory ke stažení

clanky6856/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 04. 10. 2019, 13:02h
clanky6856/osobni_dotaznik_1.xlsx20 KBosobni_dotaznik_1.xlsxvloženo: 04. 10. 2019, 13:02h