Výběrové řízení - Veřejný opatrovník / opatrovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Rumburk

Publikováno: 6.9.2019 do 26.9.2019 Autor: Jägrová Ivana

 

Tajemnice Městského úřadu v Rumburku podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

 

  Veřejný opatrovník/ opatrovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Rumburk

 

Místo výkonu práce:

 •   územní obvod města Rumburk.

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • komplexní zajišťování agendy opatrovnictví, kde město Rumburk bylo ustanoveno opatrovníkem,

 • zastupování osob, které byly omezeny ve svéprávnosti v soudem stanoveném rozsahu,

 • zastupování klienta v průběhu úředních jednání,

 • zajišťování finančních prostředků k uplatnění zákonných nároků klienta.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky,

 • dosažení věku 18 let,

 • způsobilost k právním úkonům,

 • bezúhonnost,

 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem. 

Kvalifikační předpoklady:

 •    vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Jiné požadavky:

 •     základní znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění,

 •     praxe v sociální oblasti,

 •     základní znalost zákona č. 128/200 Sb., o obcích v platném znění,

 •     znalost práce na PC,

 •     základní orientace v legislativě,

 •     schopnost samostatně řešit úkoly, koordinování požadavků, řízení času,

 •     řidičský průkaz skupiny „B“,

 •     zodpovědnost a pečlivost, komunikativnost a organizační schopnosti,

 •     dodržování etického kodexu sociálního pracovníka, zachovávání mlčenlivosti,

 •     empatie.

Uchazeči / uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:   přesné označení výběrového řízení,

 •   jméno, příjmení a titul uchazeče,

 •   datum a místo narození uchazeče,

 •   státní příslušnost uchazeče,

 •   adresa trvalého pobytu uchazeče,

 •   číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

 •   kontaktní telefonní číslo, případně e-mail,

 •   datum a podpis uchazeče.

Výčet dokladů, které uchazečky / uchazeči připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,

 • motivační dopis,

 • osobní dotazník včetně fotografie,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Platové zařazení: 9. platová třída (v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce; nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě;

a nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů).

Druh pracovního poměru:  na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek

Předpokládaný termín nástupu:  dle dohody

Nabízíme: 5 týdnů dovolené, pružnou pracovní dobu, čerpání výhod ze sociálního fondu (příspěvek na stravné, možnost příspěvku na penzijní spoření nebo regeneraci).

Lhůta pro podání přihlášky: písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději do 25. září 2019 do 16:00 hodin

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk. 

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení OSVZ – Veřejný opatrovník“  

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

Poskytnuté doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou ihned po uzavření výběrového řízení.

Případné dotazy zodpoví personalistka p. Bc. Ivana Jägrová na telefonu 412356256, nebo e-mailu:  ivana.jagrova@rumburk.cz

 

V Rumburku, dne 6. 9. 2019

Mgr. Dagmar Žáková, v. r.

pověřena výkonem činností tajemníka

 

Soubory ke stažení

clanky6842/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 06. 09. 2019, 13:31h
clanky6842/osobni_dotaznik_1.xlsx20 KBosobni_dotaznik_1.xlsxvloženo: 06. 09. 2019, 13:31h