Výběrové řízení - Asistent prevence kriminality Města Rumburk

Publikováno: 29.7.2019 do 19.8.2019 Autor: Jägrová Ivana

 

              Starosta města Rumburk vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

Asistent prevence kriminality Města Rumburk

                                       

Místo výkonu práce:

 •   Rumburk

Charakteristika vykonávané práce:

 • asistent je zaměstnancem samosprávy, zařazeným v obecní policii ve smyslu zákona

  č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů,

 • asistent se podílí na prevenci kriminality ve městě; přispívá k ochraně a bezpečnosti osob

  a majetku; provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích ve městě,

 • při své činnosti je podřízen konkrétnímu strážníkovi - mentorovi, se kterým pracuje v úzké součinnosti.

Kvalifikační předpoklady:

 • minimálně ukončené základní vzdělání, výuční list,

 • vyšší vzdělání výhodou. 

Požadavky:

 • minimální věk 18 let,

 • způsobilost k oprávním úkonům,

 • trvalé bydliště v Rumburku, nebo místní znalost města Rumburk,

 • zdravotní způsobilost, fyzická zdatnost,

 • důstojné vystupování, empatie,

 • spolehlivost, zodpovědnost, samostatnost,

 • dobré komunikační schopnosti,

 • ochota pracovat v terénu.

Uchazeči / uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • označení výběrového řízení,

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,

 • datum a místo narození uchazeče,

 • státní příslušnost uchazeče,

 • adresa trvalého pobytu uchazeče,

 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

 • datum a podpis uchazeče.

Výčet dokladů, které uchazečky / uchazeči připojí k přihlášce:

 • životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních (časový sled a druh vykonávané práce),

 • výpis z evidence Rejstříku trestů – ne starší 3 měsíců (originál nebo ověřenou kopii),

 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

 • motivační dopis (součástí dotazníku APK).

Platové zařazení:  5. platová třída  (dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech a zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce)

Druh pracovního poměru:  doba určitá – po dobu trvání projektu „Rumburk – Asistent prevence kriminality 2019“

Předpokládaný termín nástupu:  9/2019

Lhůta pro podání přihlášky:  písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne  16. srpna  2019 do 11.00 hodin

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

 

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení Asistent prevence kriminality“

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

 

V případě dotazů kontaktujte mentora asistentů prevence kriminality Bc. Vítězslava Šicha, na mobilním tel. +420 731 721 753 nebo na e-mailu: prevencekriminality2017@seznam.cz

 

V Rumburku, dne 29. července 2019

 

Ing. Lumír Kus,  v. r.

starosta města

 

Soubory ke stažení

clanky6810/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 29. 07. 2019, 09:57h
clanky6810/dotaznik_apk_a_cestne_prohlaseni.docx17 KBdotaznik_apk_a_cestne_prohlaseni.docxvloženo: 29. 07. 2019, 09:58h
clanky6810/motivacni_dopis_k_dotazniku_asistent_prevence_kriminality.docx15 KBmotivacni_dopis_k_dotazniku_asistent_prevence_kriminality.docxvloženo: 29. 07. 2019, 09:58h