Výběrové řízení - Referent Odboru civilně a dopravně správního a obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Rumburk - oddělení dopravy - zkušební komisař

Publikováno: 24.6.2019 do 11.7.2019 Autor: Jägrová Ivana

Tajemnice Městského úřadu v Rumburku podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

      Referent Odboru civilně a dopravně správního a obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Rumburk– oddělení dopravy – zkušební komisař                                         

Místo výkonu práce:

 •  správní obvod obce s rozšířenou působností.

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • posuzování a ověřování odborné způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel (dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel).

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky,

 • dosažení věku 18 let,

 • způsobilost k právním úkonům,

 • bezúhonnost,

 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem. 

Kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou,

 • věk minimálně 25 let (dle §34 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb.),

 • průkaz zkušebního komisaře (dle § 35 zákona č. 247/2000 Sb.).

Jiné požadavky:

 •    znalost zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích,
 •    základní znalost zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel,

 •    základní znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

 •    řidičské oprávnění pro skupiny vozidel A, B, C, D, aktivní řidič,

 •    dobrá uživatelská znalost práce na PC,

 •    velmi dobré organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, flexibilita.

Výhodou:

 •    znalost německého jazyka.

Uchazeči / uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 •   přesné označení výběrového řízení,

 •   jméno, příjmení a titul uchazeče,

 •   datum a místo narození uchazeče,

 •   státní příslušnost uchazeče,

 •   adresa trvalého pobytu uchazeče,

 •   číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

 •   kontaktní telefonní číslo, případně e-mail,

 •   datum a podpis uchazeče.

Výčet dokladů, které uchazečky / uchazeči připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,

 • osobní dotazník včetně fotografie,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),

 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Platové zařazení: 10. platová třída (v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce; nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; a nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů).

Druh pracovního poměru:  doba neurčitá, poloviční pracovní úvazek (0,5).

Nabízíme:  5 týdnů dovolené, pružnou pracovní dobu, čerpání výhod ze sociálního fondu.

Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle dohody.

Lhůta pro podání přihlášky: písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 10. července 2019 do 16:00 hodin.

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk. 

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT – „Výběrové řízení referent OCDSŽÚ -  zkušební komisař“.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou ihned po uzavření výběrového řízení.

Případné dotazy zodpoví personalistka p. Bc. Ivana Jägrová na telefonu 412 356 256, nebo e-mailu: ivana.jagrova@rumburk.cz.

 

V Rumburku, dne  24. 06. 2019

 

Mgr. Dagmar Žáková, v. r.

pověřená výkonem činností tajemníka MěÚ Rumburk

Soubory ke stažení

clanky6778/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 25. 06. 2019, 07:15h
clanky6778/osobni_dotaznik_1.xlsx20 KBosobni_dotaznik_1.xlsxvloženo: 25. 06. 2019, 07:15h