Výběrové řízení - Referent / referentka Odboru vnitřních věcí Městského úřadu Rumburk

Publikováno: 10.6.2019 do 27.6.2019 Autor: Jägrová Ivana

 

Tajemnice Městského úřadu v Rumburku podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

            Referent/ referentka Odboru vnitřních věcí 

    Městského úřadu Rumburk

 

Místo výkonu práce:

 • územní obvod Města Rumburk.

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • samostatný referent oddělení správa a provoz úřadu,
 • provádění služeb sloužících k výkonu činností odborů městského úřadu a potřebám veřejnosti v objektech městského úřadu (budovy A,B,C),
 • zajišťování přepravy věcí a dokumentů v rozsahu působnosti pověřené obce,
 • organizační zajišťování provozu, administrace, údržby dopravních prostředků úřadu,
 • zajišťování drobných oprav a údržby majetku,
 • přeprava zaměstnanců bez řidičského oprávnění na služební cesty,
 • zajišťování a zpracovávání dokumentace k výběrovým řízením, vedení poptávkových řízení.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky,
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

Kvalifikační předpoklady:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Jiné požadavky:

 • dobrá znalost práce na PC včetně programů MS Office,
 • pečlivost, zodpovědnost,
 • řidičský průkaz skupiny „B“ – aktivní řidič.

Výhodou:

 • základní znalost zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích,
 • orientace ve veřejné správě.

Uchazeči / uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení výběrového řízení,
 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • adresa trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • kontaktní telefonní číslo, případně e-mail,
 • datum a podpis uchazeče.

Výčet dokladů, které uchazečky / uchazeči připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
 • osobní dotazník včetně fotografie,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Platové zařazení: 8. platová třída (v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce; nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; a nařízení vlády č.222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

 

Druh pracovního poměru:  doba neurčitá, plný pracovní úvazek

Nabízíme:   5 týdnů dovolené, pružnou pracovní dobu, čerpání výhod ze sociálního fondu

Předpokládaný termín nástupu:  dle dohody

Lhůta pro podání přihlášky:  písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 26. června 2019 do 16:00 hodin

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

 

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení Referent / referentka Odboru vnitřních věcí Městského úřadu Rumburk“

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo žádného uchazeče nevybrat a od výběrového řízení odstoupit nebo ho zrušit bez udání důvodu, a to kdykoliv v jeho průběhu i po vyhodnocení výběrového řízení.

Uchazeč nese náklady, které mu účastí na výběrovém řízení vznikly.

Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou po uzavření výběrového řízení.

Případné dotazy zodpoví personalistka p. Bc. Ivana Jägrová na telefonu 412356256, nebo
e-mailu:  ivana.jagrova@rumburk.cz

V Rumburku, dne 10. června 2019

Mgr. Dagmar Žáková, v. r.

pověřena výkonem činností tajemníka MěÚ Rumburk

 

Soubory ke stažení

clanky6759/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 10. 06. 2019, 16:25h
clanky6759/osobni_dotaznik_1.xlsx20 KBosobni_dotaznik_1.xlsxvloženo: 10. 06. 2019, 16:25h