Výběrové řízení - Referent/referentka Odboru regionálního rozvoje a investic Městského úřadu Rumburk na úseku úřadu územního plánování

Publikováno: 30.5.2019 do 18.6.2019 Autor: Jägrová Ivana

 

Tajemnice Městského úřadu v Rumburku podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

Referent / referentka  

Odboru regionálního rozvoje a investic Městského úřadu Rumburk na úseku úřadu územního plánování

                                         

Místo výkonu práce:

 • územní obvod města Rumburk. 

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • pořizování územního plánu obce, územní studie, regulačního plánu a územně plánovacích podkladů ve svém správním obvodu,

 • vydávání závazných stanovisek za orgán územního plánování,

 • příprava podkladů pro zpracování územně plánovací dokumentace a územně plánovacích podkladů a další. 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky,

 • dosažení věku 18 let,

 • způsobilost k právním úkonům,

 • bezúhonnost,

 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

Kvalifikační předpoklady:

 •  vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu, vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Jiné požadavky:

 •    základní znalost zákona č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

 •    znalost zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení),

 •    výborná znalost na PC (MS  Word a Excel),

 •    komunikativnost, organizační schopnosti, vystupování, spolehlivost,

 •    řidičský průkaz skupiny „B“ – aktivní řidič.  

Výhodou:

 •    vysokoškolské vzdělání stavebního nebo technického směru,

 •    praxe ve veřejné správě.

Uchazeči / uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení výběrového řízení,

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,

 • datum a místo narození uchazeče,

 • státní příslušnost uchazeče,

 • adresa trvalého pobytu uchazeče,

 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

 • kontaktní telefonní číslo, případně e-mail,

 • datum a podpis uchazeče.

 

Výčet dokladů, které uchazečky / uchazeči připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,

 • osobní dotazník včetně fotografie,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),

 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Platové zařazení: 10. platová třída (nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a dále dle ZP).

Druh pracovního poměru:  doba neurčitá, plný pracovní úvazek.

Předpokládaný termín nástupu:  ihned nebo dle dohody.

Nabízíme: 5 týdnů dovolené, pružnou pracovní dobu, čerpání výhod ze sociálního fondu (příspěvek na stravné, možnost příspěvku na penzijní spoření nebo regeneraci).

Lhůta pro podání přihlášky:  písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, abyji vyhlašovatelobdržel nejpozději dne 17. 06. 2019  do  16:00 hodin.

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk. 

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT – „Výběrové řízení ORRI – Referent úřadu územního plánování „

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou ihned po skončení výběrového řízení.

Případné dotazy zodpoví personalistka p. Bc. Ivana Jägrová na telefonu 412356256, nebo e-mailu:  ivana.jagrova@rumburk.cz.

V Rumburku, dne 30. 05. 2019

Mgr. Dagmar Žáková,  v. r.

pověřena výkonem činností tajemníka

 

Soubory ke stažení

clanky6752/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 30. 05. 2019, 12:53h
clanky6752/osobni_dotaznik_1.xlsx20 KBosobni_dotaznik_1.xlsxvloženo: 30. 05. 2019, 12:53h