Výběrové řízení- Vedoucí oddělení sociální a terénní práce Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Rumburk

Publikováno: 5.4.2019 do 25.4.2019 Autor: Jägrová Ivana

 

Tajemnice Městského úřadu v Rumburku podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa :

 

              Vedoucí oddělení sociální a terénní práce

                Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

        Městského úřadu Rumburk

Místo výkonu práce:

 • územní obvod obce s rozšířenou působností.

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • vedení oddělení sociální a terénní práce,

 • zajišťování výkonu státní správy a samosprávy v sociální oblasti. 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky,

 • dosažení věku 18 let,

 • způsobilost k právním úkonům,

 • bezúhonnost,

 • ovládání českého jazyka.

Kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání v souladu s § 110 zákona č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách.

 Jiné požadavky:

 •  znalost zákona č. 108/1999 Sb., Zákon o sociálních službách,
 •  praxe v sociální oblasti minimálně 5 let,

 •  základní znalost zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích,

 •  znalost práce na PC (MS Word, Excel a další),

 •  zodpovědnost a pečlivost, komunikativnost a organizační schopnosti,

 •  schopnost samostatně řešit úkoly, koordinovat různé požadavky a stanovovat priority,

 •  základní orientace v legislativě, praxe v administrativě,

 •  řidičský průkaz skupiny „B“,

 •  empatie.

Výhodou:

 • praxe ve veřejné a státní správě,

 • zvláštní odborná způsobilost v sociální oblasti,

 • znalost německého jazyka. 

Uchazeči / uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 •   přesné označení výběrového řízení,

 •   jméno, příjmení a titul,

 •   datum a místo narození,

 •   státní příslušnost,

 •   místo trvalého pobytu,

 •   číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

 •   datum a podpis.

Výčet dokladů, které uchazečky / uchazeči připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,

 • osobní dotazník včetně fotografie,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),

 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

 • lustrační osvědčení Ministerstva vnitra ČR (příp. úředně ověřená fotokopie podané žádosti na MV ČR) a čestné prohlášení o splnění předpokladů podle § 2 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb., v platném znění (tato podmínka se nevztahuje na uchazeče narozené po 01.12.1971).

Platové zařazení: 10. platová třída (nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a dle ZP)

Druh pracovního poměru: na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek

Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle dohody

Nabízíme:  5 týdnů dovolené, pružnou pracovní dobu, čerpání výhod ze sociálního fondu (příspěvek na stravné, možnost příspěvku na penzijní spoření nebo regeneraci).

Lhůta pro podání přihlášky:  písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 24. 04. 2019  do 16:00 hodin.

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk. 

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení OSVZ – Vedoucí oddělení sociální a terénní práce „

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou ihned po skončení výběrového řízení.

Případné dotazy zodpoví personalistka p. Bc. Ivana Jägrová na telefonu 412356256, nebo e-mailu ivana.jagrova@rumburk.cz

V Rumburku, dne  05. 04. 2019

Mgr. Dagmar Žáková v. r.

pověřena výkonem činností tajemníka MěÚ Rumburk

 

Soubory ke stažení

clanky6711/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 05. 04. 2019, 12:13h
clanky6711/osobni_dotaznik_1.xlsx20 KBosobni_dotaznik_1.xlsxvloženo: 05. 04. 2019, 12:13h
clanky6711/cestne_prohlaseni_vedouci.doc27 KBcestne_prohlaseni_vedouci.docvloženo: 05. 04. 2019, 12:13h