Výběrové řízení - Referent / referentka Odboru majetkového Městského úřadu Rumburk

Publikováno: 29.3.2019 do 18.4.2019 Autor: Jägrová Ivana

 

Tajemnice Městského úřadu v Rumburku podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

             Referent/ referentka Odboru majetkového

Městského úřadu Rumburk

 

Místo výkonu práce:

 •   územní obvod Města Rumburk.

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • komplexní zajišťování správy majetku (správa bytů, nebytových prostor a domů),

 • shromažďování požadavků a zajišťování  oprav, údržby, revizí a prověrek,

 • příprava podkladů pro vyúčtování služeb spojených s užíváním bytů a nebytových prostor,

 • příprava, zadávání a kontrola veřejných zakázek a jiné.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky,

 • dosažení věku 18 let,

 • způsobilost k právním úkonům,

 • bezúhonnost,

 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem. 

Kvalifikační předpoklady:

 •   vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (nejlépe se stavebním zaměřením).

Jiné požadavky:

 •     základní znalost zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

 •     základní znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění,

 •     komunikační schopnosti, odpovědnost, odolnost vůči stresu,

 •     schopnost samostatného rozhodování,

 •     velmi dobrá práce na PC

 •     řidičský průkaz skupiny „B. 

Výhodou:

 • praxe v oblasti správy majetku. 

Uchazeči / uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 •   přesné označení výběrového řízení,

 •   jméno, příjmení a titul uchazeče,

 •   datum a místo narození uchazeče,

 •   státní příslušnost uchazeče,

 •   adresa trvalého pobytu uchazeče,

 •   číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

 •   kontaktní telefonní číslo, případně e-mail,

 •   datum a podpis uchazeče.

Výčet dokladů, které uchazečky / uchazeči připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,

 • osobní dotazník včetně fotografie,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),

 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Platové zařazení: 9. – 10. platová třída (nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a dále dle ZP)

Druh pracovního poměru:  doba neurčitá, plný pracovní úvazek

Nabízíme:   5 týdnů dovolené, pružnou pracovní dobu, čerpání výhod ze sociálního fondu

Předpokládaný termín nástupu:  dle dohody 

Lhůta pro podání přihlášky:  písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne  17. dubna  2019 do 16.00 hodin

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

 

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení Referent / referentka Odboru majetkového Městského úřadu Rumburk“

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou ihned po skončení výběrového řízení.

Případné dotazy zodpoví personalistka p. Bc. Ivana Jägrová na telefonu 412356256, nebo e-mailu:  ivana.jagrova@rumburk.cz

 

V Rumburku, dne 29. března 2019

 

Mgr. Dagmar Žáková, v. r.

pověřena výkonem činností tajemníka MěÚ Rumburk

 

Soubory ke stažení

clanky6703/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 01. 04. 2019, 07:45h
clanky6703/osobni_dotaznik_1.xlsx20 KBosobni_dotaznik_1.xlsxvloženo: 01. 04. 2019, 07:45h