Zveřejnění informací o výsledcích kontrol za rok 2018 podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Publikováno: 25.3.2019 Autor: Křemenák Petr

V souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) vydává Městský úřad Rumburk jako kontrolní orgán obecné informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2018. Dle kontrolního řádu byly provedeny kontroly prostřednictvím následujících odborů Městského úřadu Rumburk:

1)    Odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad, oddělení obecní živnostenský úřad a oddělení dopravy

2)    Odbor životního prostředí

3)    Odbor stavební úřad

4)    Finanční odbor

5)    Odbor školství, kultury a tělovýchovy

 

Odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad, oddělení obecní živnostenský úřad

Předmětem kontroly bylo především dodržování povinností stanovených zákonem č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a ustanoveními dalších právních předpisů vztahujících se k živnostenskému podnikání.

Bylo provedeno celkem 180 kontrol (z toho 161 u fyzických osob a 19 u právnických osob) vyhotovením protokolu podle zákona č. 255/2012., o kontrole. Kontrolovanými osobami byly podnikatelské subjekty se sídlem nebo živnostenskou provozovnou ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Rumburk.

Oblasti kontrol:

živnost volná – obor činností – velkoobchod a maloobchod, zprostředkování obchodu a služeb, zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím, ubytovací služby, provozování cestovní agentury, nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), přípravné a dokončovací stavební práce, služby v oblasti administrativní správy, mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů,

živnost řemeslná – hostinská činnost, pedikúra, manikúra, holičství a kadeřnictví, pekařství, cukrářství,

koncesovaná živnost – prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, cestovní kancelář

živnost vázaná – obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, masérské, rekondiční a regenerační služby,

Výsledky kontrol:

Při kontrolách bylo zjištěno 50 nedostatků. Mezi nejčastější patřilo neoznačení provozovny zákonem stanovenými údaji (28 případů – porušení § 17 odst. 7 a 8 živnostenského zákona), neoznámení zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně předem ŽÚ (9 případů – porušení § 17 odst. 3 ŽZ) neprokázání způsobu nabytí zboží (5 případů – porušení § 31 odst. 3 ŽZ), nezajištění osoby hovořící českým jazykem na provozovně (3 případy – porušení § 31 odst. 8 ŽZ). Počet uložených sankcí při kontrolách – 33.

 

Odbor civilně a dopravně správní a obecní živnostenský úřad, oddělení dopravy

Byly provedeny celkem 3 kontroly u fyzických osob. Všechny kontroly byly s výsledkem - bez závad (oblasti kontrol – provozování autoškol).

 

Odbor životního prostředí

Kontroly byly vykonány na základě zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla provedena u třech subjektů.

Výsledky kontrol:

Ze tří vykonaných kontrol podnikajících subjektů na úseku odpadového hospodářství bylo ve dvou případech zjištěno porušení zákona o odpadech.

 

Obor stavební úřad

Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, provedl v roce 2018, v souladu s ustanovením § 33b odst. 2 a odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb.
o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o pomoci v hmotné nouzi“) 7 kontrol podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Pět posuzovaných prostorů splňovalo požadavky uvedené v § 33b odst. 1 zákona o pomoci v hmotné nouzi a dva posuzované prostory požadavky nesplňovaly.

 

Finanční odbor:

Předmět a oblasti kontrol:

bylo provedeno 11 kontrol u všech příspěvkových organizací ve smyslu zákona  320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a na základě zákona č. 255/2012 o kontrole (kontrolní řád), v platném znění.

Stanovený rozsah a způsob finančních kontrol u 11 příspěvkových organizací Města Rumburk – účetnictví, rozpočtová pravidla, daňové předpisy. Všechny kontroly příspěvkových organizací byly provedeny pověřenými osobami.

Výsledky kontrol:

z výsledků 11 kontrol u příspěvkových organizací nebyly zjištěny závažné nedostatky, které by měly zásadní vliv na správnost hospodaření kontrolovaných subjektů.

 

Odbor školství kultury a tělovýchovy:

Jednalo se o kontrolu 69 vyúčtování dotací poskytnutých městem Rumburk
na podporu sportu a volnočasových aktivit organizací v roce 2018 a na splnění podmínek „Zásad“. Během kontroly byly zjištěny tyto nedostatky: chyběl seznam doložených kopií dokladů, byly přiloženy nečitelné kopie dokladů,na dokladech chyběl nebo byl nečitelný datum, a další drobné závady.

Dále byly provedeny kontroly čerpání dotace u Klubu seniorů Rumburk, z.s. a White light1, z.ú. U těchto jmenovaných nebyly zjištěny žádné závady, které by měly vliv na oprávněnost čerpání dotace v roce 2018.

 

V Rumburku 21. března 2019 Mgr. Dagmar Žáková v. r.

                                                                          pověřená výkonem činností tajemníka

                                                                         Městského úřadu Rumburk