Výběrové řízení - Vedoucí oddělení informatiky Odboru vnitřních věcí Městského úřadu Rumburk

Publikováno: 6.2.2019 do 25.2.2019 Autor: Jägrová Ivana

Tajemnice Městského úřadu v Rumburku podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

                                 Vedoucí oddělení informatiky Odboru vnitřních věcí Městského úřadu Rumburk       

                              

Místo výkonu práce:

 •  územní obvod města Rumburk.

Charakteristika vykonávané činnosti:

 •  plnění úkolů vyplývajících ze zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy,

 •  vedení evidencí softwarového a hardwarového vybavení,

 •  podíl na studiích a analýzách IS s celorepublikovou působností,

 •  konzultační a poradenské činnosti v ucelené odborné oblasti státní správy nebo samosprávy a další.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky,

 • dosažení věku 18 let,

 • způsobilost k právním úkonům,

 • bezúhonnost,

 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy.

Kvalifikační předpoklady:

 • vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, nejlépe v oboru informačních a komunikačních technologií.

Jiné požadavky:

 • zkušenosti se zajišťováním provozní údržby HW a SW, všeobecný přehled o informačních technologiích,

 • základní znalost SQL databází, skriptovacích jazyků, eGovernmentu,

 • zkušenosti s testováním, přebíráním, instalací, aplikováním, ověřováním a uváděním do provozu přijatých řešení, 

 • znalost serverových operačních systémů Windows 2012 server a vyšší, Virtualizačního operačního systému Vmware, sítí ethernet,

 • zkušenosti se serverovým operačním systémem Linux (Redat, CentOS),

 • zkušenosti s konfigurací síťových služeb a technologií,

 • základní znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

 • 3 roky praxe v oboru informačních a komunikačních technologií,

 • splnění předpokladů podle § 2 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb., v platném znění,

 • zodpovědnost, samostatnost, pečlivost, velmi dobré komunikační schopnosti,

 • řidičské oprávnění skupiny „B“.

Výhodou:

 •  praxe ve veřejné správě,

 •  znalost operačního systému routerOS,

 •  znalost bezdrátových sítí,

 •  znalost cizích jazyků.

Uchazeči / uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 •  přesné označení výběrového řízení,

 •  jméno, příjmení a titul uchazeče,

 •  datum a místo narození uchazeče,

 •  státní příslušnost uchazeče,

 •  adresa trvalého pobytu uchazeče,

 •  číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

 •  kontaktní telefonní číslo, případně e-mail,

 •  datum a podpis uchazeče. 

Výčet dokladů, které uchazečky / uchazeči připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,

 • osobní dotazník včetně fotografie,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též

  obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),

 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679,     

 • lustrační osvědčení Ministerstva vnitra ČR (příp. úředně ověřená fotokopie podané žádosti na MV ČR) a čestné prohlášení o splnění předpokladů podle § 2 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb., v platném znění (tato podmínka se nevztahuje na uchazeče narozené po 01.12.1971).

 

Platové zařazení:  9. -  10. platová třída (nařízení vlády č. 341/2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a dále dle ZP).

Druh pracovního poměru:  doba neurčitá, plný pracovní úvazek.

Předpokládaný termín nástupu:  ihned nebo dle dohody.

Nabízíme:  5 týdnů dovolené, pružnou pracovní dobu, čerpání výhod ze sociálního fondu (příspěvek na stravné, možnost příspěvku na penzijní spoření nebo regeneraci).

Lhůta pro podání přihlášky:  písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 22. 02. 2019  do 11: 00 hodin.

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

 

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT – „Výběrové řízení vedoucí oddělení informatiky OVV"

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

Poskytnuté doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou ihned po skončení výběrového řízení.

Případné dotazy zodpoví personalistka p. Bc. Ivana Jägrová na telefonu 412 356 256, nebo e-mailu: ivana.jagrova@rumburk.cz.

 

V Rumburku, dne  06. 02. 2019

 

Mgr. Dagmar Žáková, v. r.

pověřena výkonem činností tajemníka MěÚ Rumburk

Soubory ke stažení

clanky6647/souhlas_se_zpracovanim_osobnich_udaju.docx13 KBsouhlas_se_zpracovanim_osobnich_udaju.docxvloženo: 07. 02. 2019, 07:59h
clanky6647/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 07. 02. 2019, 07:59h
clanky6647/osobni_dotaznik_1.xlsx20 KBosobni_dotaznik_1.xlsxvloženo: 07. 02. 2019, 07:59h
clanky6647/cestne_prohlaseni_vedouci.doc27 KBcestne_prohlaseni_vedouci.docvloženo: 07. 02. 2019, 07:59h