Výběrové řízení - Úředník Odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk

Publikováno: 21.1.2019 do 11.2.2019 Autor: Jägrová Ivana

Tajemnice Městského úřadu v Rumburku podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

                                              Úředník Odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk

                                                                   

Místo výkonu práce:

 • správní obvod obce s rozšířenou působností Rumburk.

 

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • výkon přenesené působnosti na úseku rostlinolékařské péče; na úseku vodoprávního úřadu dle zákona č. 254/2001 Sb. v platném znění a dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění.

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky,

 • dosažení věku 18 let,

 • způsobilost k právním úkonům,

 • bezúhonnost,

 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy.

   

Kvalifikační předpoklady:

 •    vysokoškolské vzdělání v magisterském či v bakalářském studijním programu.

 

Jiné požadavky:

 •  základní  znalost zákona č. 254/2001 Sb., o vodách,

 • základní znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,  základní znalost zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a     kanalizacích pro veřejnou potřebu,

 •  základní znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

 •  znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

 •  řidičské oprávnění skupiny „B“,

 •  znalost práce na PC (programy Word, Excel apod.),

 •  dobré organizační a komunikační schopnosti, samostatnost.

  

Výhodou:

 •  praxe ve veřejné správě,

 •  zvláštní odborná způsobilost ve vodním hospodářství podle vyhlášky č. 512/2002 Sb.,

   o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků,

 •  znalost německého jazyka. 

Uchazeči / uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 •  přesné označení výběrového řízení,

 •  jméno, příjmení a titul uchazeče,

 •  datum a místo narození uchazeče,

 •  státní příslušnost uchazeče,

 •  adresa trvalého pobytu uchazeče,

 •  číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

 •  kontaktní telefonní číslo, případně e-mail,

 •  datum a podpis uchazeče.

 

Výčet dokladů, které uchazečky / uchazeči připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,

 • osobní dotazník včetně fotografie,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též

  obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),

 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679.

 

Platové zařazení: 11. platová třída (nařízení vlády č. 341/2017 o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a dále dle ZP).

 

Druh pracovního poměru:  doba neurčitá, plný pracovní úvazek

 

Předpokládaný termín nástupu:  ihned nebo dle dohody

 

Nabízíme:  5 týdnů dovolené, pružnou pracovní dobu, čerpání výhod ze sociálního fondu (příspěvek na stravné, možnost příspěvku na penzijní spoření nebo regeneraci).

 

Lhůta pro podání přihlášky:  písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 08. 02. 2019  do 11: 00 hodin.

 

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

 

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT – „Výběrové řízení úředník OŽP „

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

Poskytnuté doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou ihned po skončení výběrového řízení.

Případné dotazy zodpoví personalistka p. Bc. Ivana Jägrová na telefonu 412 356 256, nebo e-mailu: ivana.jagrova@rumburk.cz.

 

V Rumburku, dne  21. 01. 2019

 

Mgr. Dagmar Žáková, v. r.

pověřena výkonem činností tajemníka MěÚ Rumburk

Soubory ke stažení

clanky6634/souhlas_se_zpracovanim_osobnich_udaju1.docx13 KBsouhlas_se_zpracovanim_osobnich_udaju1.docxvloženo: 21. 01. 2019, 13:18h
clanky6634/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_21.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_21.docvloženo: 21. 01. 2019, 13:18h
clanky6634/osobni_dotaznik_11.xlsx20 KBosobni_dotaznik_11.xlsxvloženo: 21. 01. 2019, 13:18h