Výběrové řízení - Opatrovník/opatrovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Rumburk

Publikováno: 5.12.2018 do 27.12.2018 Autor: Jägrová Ivana

 

Tajemnice Městského úřadu v Rumburku podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

   Opatrovník / opatrovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Rumburk

 

Místo výkonu práce:

 •  územní obvod města Rumburk.

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • komplexní zajišťování agendy opatrovnictví, kde město Rumburk bylo ustanoveno opatrovníkem,

 • zastupování osob, které byly omezeny ve svéprávnosti v soudem stanoveném rozsahu,

 • zastupování klienta v průběhu úředních jednání,

 • zajišťování finančních prostředků k uplatnění zákonných nároků klienta. 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky,

 • dosažení věku 18 let,

 • způsobilost k právním úkonům,

 • bezúhonnost,

 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem. 

Kvalifikační předpoklady:

 •  vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Jiné požadavky:

 • základní znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění,
 • praxe v sociální oblasti,
 • základní znalost zákona č. 128/200 Sb., o obcích v platném znění,

 • znalost práce na PC,

 • základní orientace v legislativě,

 • schopnost samostatně řešit úkoly, koordinování požadavků, řízení času,

 • řidičský průkaz skupiny „B“ – aktivní řidič,

 • zodpovědnost a pečlivost, komunikativnost a organizační schopnosti, empatie,

 • dodržování etického kodexu sociálního pracovníka, zachovávání mlčenlivosti.

Uchazeči / uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení výběrového řízení,

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,

 • datum a místo narození uchazeče,

 • státní příslušnost uchazeče,

 • adresa trvalého pobytu uchazeče,

 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

 • kontaktní telefonní číslo, případně e-mail,

 • datum a podpis uchazeče. 

Výčet dokladů, které uchazečky / uchazeči připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,

 • motivační dopis,

 • osobní dotazník včetně fotografie,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a nařízením evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679.

Platové zařazení: 9. platová třída (nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a dále dle ZP).

Druh pracovního poměru:  na dobu určitou (po dobu dlouhodobé pracovní neschopnosti)

Předpokládaný termín nástupu:  dle dohody

Lhůta pro podání přihlášky:  písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne  21. prosince 2018 do 11:00 hodin

Způsob podání přihlášky:  písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

 

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení OSVZ – Opatrovník“  

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou ihned po skončení výběrového řízení.

Případné dotazy zodpoví personalistka p. Bc. Ivana Jägrová na telefonu 412356256, nebo e-mailu:  ivana.jagrova@rumburk.cz

 

V Rumburku, dne 05. 12. 2018

 

Mgr. Dagmar Žáková, v. r.

pověřena výkonem činností tajemníka MěÚ Rumburk

 

Soubory ke stažení

clanky6607/souhlas_se_zpracovanim_osobnich_udaju.docx13 KBsouhlas_se_zpracovanim_osobnich_udaju.docxvloženo: 05. 12. 2018, 15:01h
clanky6607/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 05. 12. 2018, 15:01h
clanky6607/osobni_dotaznik_1.xlsx20 KBosobni_dotaznik_1.xlsxvloženo: 05. 12. 2018, 15:01h