Výběrové řízení - Terénní zdravotní pracovník OSVZ Městského úřadu Rumburk

Publikováno: 29.11.2018 do 18.12.2018 Autor: Jägrová Ivana

 

Tajemnice Městského úřadu v Rumburku podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

 Terénní zdravotní pracovník -  Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Rumburk

                                                  dotační titul „Cesta k lepšímu bydlení“  na období od 1.1.2019 – 31.12.2021

 

Místo výkonu práce:

 • územní obvod města s rozšířenou působností.

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • podpora cílové skupiny při získávání kompetencí a dovedností ke zlepšení kvality v oblasti zdravotní situace, zdravotní gramotnosti a zdravého životního stylu (napojení cílové skupiny na zdravotní systém, hygienické návyky, péče o dítě, hygienické podmínky bydlení, zdravá strava, zdravý životní styl,

 • motivace cílové skupiny k zapojení do systému zdravotní péče,

 • motivace cílové skupiny k využívání preventivních nástrojů v oblasti zdraví a hygieny (preventivní prohlídky, očkování dětí apod.),

 • podpora cílové skupiny osvětovou a vzdělávací činností v oblasti prevence zdraví,

 • spolupráce s pracovníkem prevence ztráty bydlení a s mentorem pro bydlení,

 • podpora cílové skupiny při sjednávání návštěv s obvodními a odbornými lékaři.

   

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky,

 • dosažení věku 18 let,

 • způsobilost k právním úkonům,

 • bezúhonnost,

 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

   

Kvalifikační předpoklady:

 •  střední vzdělání s maturitní zkouškou (nejlépe zdravotního směru) nebo kurz pracovníka sociálních služeb nebo základní vzdělání.

 

Jiné požadavky:

 •  samostatnost, spolehlivost, pečlivost, odpovědnost,
 •  organizační a komunikační schopnosti, flexibilita

 •  znalost práce na PC (MS Office).

 

Výhodou:

 • znalost zákona o obcích (č. 128/2000 Sb.)

 • znalost zákona o sociálních službách (č. 108/2006 Sb.)

   

Uchazeči / uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 •   přesné označení výběrového řízení,

 •   jméno, příjmení a titul uchazeče,

 •   datum a místo narození uchazeče,

 •   státní příslušnost uchazeče,

 •   adresa trvalého pobytu uchazeče,

 •   číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

 •   kontaktní telefonní číslo, případně e-mail,

 •   datum a podpis uchazeče.

 

Výčet dokladů, které uchazečky / uchazeči připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,

 • osobní dotazník včetně fotografie,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),

 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 

Platové zařazení: dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů , v souladu s dotačním titulem.

Druh pracovního poměru:   doba určitá do 31.12.2021, plný pracovní úvazek

Předpokládaný termín nástupu:   dle dohody

Lhůta pro podání přihlášky:  písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne  17. prosince 2018 do 16:00 hodin

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

 

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení Terénní zdravotní pracovník – OSVZ“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou ihned po skončení výběrového řízení.

Případné dotazy zodpoví personalistka p. Bc. Ivana Jägrová na telefonu 412356256, nebo e-mailu:  ivana.jagrova@rumburk.cz

 

 

V Rumburku, dne 29. listopadu 2018

 

Mgr. Dagmar Žáková, v. r.

pověřena výkonem činností tajemníka MěÚ Rumburk

 

Soubory ke stažení

clanky6598/souhlas_se_zpracovanim_osobnich_udaju.docx13 KBsouhlas_se_zpracovanim_osobnich_udaju.docxvloženo: 29. 11. 2018, 09:12h
clanky6598/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 29. 11. 2018, 09:12h
clanky6598/osobni_dotaznik_1.xlsx20 KBosobni_dotaznik_1.xlsxvloženo: 29. 11. 2018, 09:13h