Výběrové řízení - Úředník Odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk - na úseku ochrany přírody a krajiny

Publikováno: 28.11.2018 do 17.12.2018 Autor: Jägrová Ivana

Tajemnice Městského úřadu v Rumburku podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

Úředník Odboru životního prostředí Městského úřadu Rumburk -  na úseku ochrany přírody a krajiny

                              

Místo výkonu práce:

 • správní obvod obce s rozšířenou působností Rumburk.

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • výkon přenesené působnosti na úseku ochrany přírody a krajiny,
 • podílení se na šetření, řešení a stanovení opatření k nápravě v oblasti havarijního zhoršení jakosti či ohrožení pozemních a povrchových vod dle  § 40 a § 42 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a změně některých zákonů,
 • provádění úkonů v řízení o přestupcích, projednávání přestupků a rozhodování o nich, včetně rozhodování a přestupcích příkazem na místě dle zákona č. 250/2016 Sb. a zákona č. 500/2004 Sb.,

 • odpovědnost za provoz záchytných kotců města Rumburk.

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky,

 • dosažení věku 18 let,

 • způsobilost k právním úkonům,

 • bezúhonnost,

 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy. 

Kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání.

Jiné požadavky: 

 • znalost zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny,

 • znalost zákona č. 254/2001 Sb. vodní zákon,

 • základní znalost zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,

 • základní znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

 • základní znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

 • řidičské oprávnění skupiny „B“ – aktivní řidič

 • znalost práce na PC (programy Word, Excel apod.),

 • velmi dobré organizační a komunikační schopnosti, samostatnost, flexibilita.

Výhodou:

 • praxe ve veřejné správě,
 • zvláštní odborná způsobilost v ochraně přírody a krajiny dle vyhlášky č. 512/2002, o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků.

 

Uchazeči / uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení výběrového řízení,

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,

 • datum a místo narození uchazeče,

 • státní příslušnost uchazeče,

 • adresa trvalého pobytu uchazeče,

 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

 • kontaktní telefonní číslo, případně e-mail,

 • datum a podpis uchazeče.

Výčet dokladů, které uchazečky / uchazeči připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,

 • osobní dotazník včetně fotografie,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),

 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 

Platové zařazení: 10. platová třída (nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a dále dle ZP).

Druh pracovního poměru:  doba neurčitá, plný pracovní úvazek

Předpokládaný termín nástupu:  ihned nebo dle dohody

Nabízíme:  5 týdnů dovolené, pružnou pracovní dobu, čerpání výhod ze sociálního fondu

Lhůta pro podání přihlášky:    písemnou přihlášku s požadovanými doklady je nutno doručit tak, aby ji vyhlašovatel obdržel nejpozději dne 14. 12. 2018 do 12:00 hodin

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

 

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT – „Výběrové řízení úředník OŽP"

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou ihned po skončení výběrového řízení.

Případné dotazy zodpoví personalistka p. Bc. Ivana Jägrová na telefonu 412 356 256, nebo e-mailu: ivana.jagrova@rumburk.cz.

 

V Rumburku, dne  28. 11. 2018

 

Mgr. Dagmar Žáková, v. r.

pověřena výkonem činností tajemníka MěÚ Rumburk

Soubory ke stažení

clanky6595/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 28. 11. 2018, 13:46h
clanky6595/osobni_dotaznik_1.xlsx20 KBosobni_dotaznik_1.xlsxvloženo: 28. 11. 2018, 13:46h
clanky6595/souhlas_se_zpracovanim_osobnich_udaju1.docx13 KBsouhlas_se_zpracovanim_osobnich_udaju1.docxvloženo: 28. 11. 2018, 13:49h