Výběrové řízení - Sociální pracovník/pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Rumburk - úsek sociální a terénní práce

Publikováno: 12.6.2018 do 29.6.2018 Autor: Jägrová Ivana

Tajemnice Městského úřadu v Rumburku podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa: 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / PRACOVNICE Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Rumburk– ÚSEK SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRÁCE

 Místo výkonu práce:

 • správní obvod obce s rozšířenou působností.

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • sociálně-výchovná prevence a sociální práce s problémovými skupinami; prevence negativních jevů; výkon činnosti sociálního kurátora; práce s osobami sociálně vyloučenými nebo ohroženými sociálním vyloučením; zajišťování sociálně-právního poradenství,

 • samostatný výkon náročných specializovaných agend péče o osoby, rodiny a skupiny v nepříznivé sociální situaci.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky,

 • dosažení věku 18 let,

 • způsobilost k právním úkonům,

 • bezúhonnost,

 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem. 

Kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání dle ust. §110 zákona č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách, v platném znění (zaměřené na sociální práci  a sociální pedagogiku; sociální a humanitární práci; sociálně právní činnost; charitativní a sociální činnost; sociální politiku; sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku).

Jiné požadavky:

 •     znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění,

 •     základní znalost zákona č. 128/200 Sb., o obcích v platném znění,

 •     znalost legislativy v oblasti sociálního zabezpečení,

 •     schopnost samostatně řešit úkoly, koordinovat různé požadavky, stanovovat priority,

 •     znalost práce na PC,

 •     zodpovědnost a pečlivost, komunikativnost a organizační schopnosti,

 •     řidičský průkaz skupiny „B“ – aktivní řidič,

 •     empatie.

Výhodou:

 • praxe ve veřejné správě, v sociální oblasti,

 • zvláštní odborná způsobilost v sociálních službách.

Uchazeči / uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení výběrového řízení,

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,

 • datum a místo narození uchazeče,

 • státní příslušnost uchazeče,

 • adresa trvalého pobytu uchazeče,

 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

 • kontaktní telefonní číslo, případně e-mail,

 • datum a podpis uchazeče.

   

Výčet dokladů, které uchazečky / uchazeči připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,

 • motivační dopis,

 • osobní dotazník včetně fotografie,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),

 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Platové zařazení: 10. platová třída (nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)

Druh pracovního poměru:  doba neurčitá, plný pracovní úvazek

Předpokládaný termín nástupu:  dle dohody

Lhůta pro podání přihlášky:  do  28. června 2018  do 12 hodin

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

 

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení OSVZ – Sociální pracovník“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou ihned po skončení výběrového řízení.

Případné dotazy zodpoví personalistka p. Bc. Ivana Jägrová na telefonu 412356256, nebo e-mailu:  ivana.jagrova@rumburk.cz

V Rumburku, dne  12. června 2018

Mgr. Dagmar Žáková, v. r.

pověřena výkonem činností tajemníka MěÚ Rumburk

 

Soubory ke stažení

clanky6470/osobni_dotaznik_1.xlsx20 KBosobni_dotaznik_1.xlsxvloženo: 12. 06. 2018, 10:16h
clanky6470/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 12. 06. 2018, 10:16h
clanky6470/souhlas_se_zpracovanim_osobnich_udaju.docx13 KBsouhlas_se_zpracovanim_osobnich_udaju.docxvloženo: 13. 06. 2018, 15:32h