VEDOUCÍ ÚŘEDNÍK - VEDOUCÍ ODBORU CIVILNĚ A DOPRAVNĚ SPRÁVNÍHO A OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU

Publikováno: 14.5.2018 do 31.5.2018 Autor: Jägrová Ivana

 

Tajemnice Městského úřadu v Rumburku podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa :

 

Vedoucí úředník  -   vedoucí Odboru civilně a dopravně správního a obecního živnostenského úřadu Městského úřadu Rumburk

 

Místo výkonu práce:

 •   správní obvod obce s rozšířenou působností Rumburk.

   

  Charakteristika vykonávané činnosti:

 • řízení a odpovědnost za výkon činností Odboru civilně a dopravně správního a obecního živnostenského úřadu.

   

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky,

 • splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ve znění pozdějších předpisů

 • dosažení věku 18 let,

 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost,

 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

   

Kvalifikační předpoklady:

 •    vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu.

   

  Jiné požadavky:

 •    znalost zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích a zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád,

 •    minimálně 3 roky praxe ve vedoucí pozici,

 •    organizační schopnosti, rozhodnost, kultivovanost,

 •    schopnost týmové práce, vysoká flexibilita a spolehlivost,

 •    základní znalosti z fungování státní správy a samosprávy,

 •    velmi dobrá uživatelská znalost práce s PC (MS Office, Internet),

 •    řídící schopnosti, odpovědný přístup k plnění úkolů.

   

  Výhodou:

 •   praxe v oblasti veřejné správy,

 •   zkouška ze zvláštní odborné způsobilosti,

 •   řidičský průkaz skupiny B,

 •   znalost cizího jazyka.

 

Uchazeči / uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení výběrového řízení,

 • jméno, příjmení a titul uchazeče,

 • datum a místo narození uchazeče,

 • státní příslušnost uchazeče,

 • adresa trvalého pobytu uchazeče,

 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

 • kontaktní telefonní číslo, případně e-mail,

 • datum a podpis uchazeče.

   

  Výčet dokladů, které uchazečky / uchazeči připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,

 • osobní dotazník včetně fotografie,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),

 • doklady k prokázání splnění dalších předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb., tj. osvědčení (úředně ověřenou kopii) dle § 4 odst. 1 a čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 dle zákona č. 451/1991 Sb. (tyto doklady nepředkládá uchazeč narozený po 1. 12. 1971),

 •    úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

 •    souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

   

  Platové zařazení:  11. platová třída (nařízení vlády č. 341/2017,  o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)

   

  Druh pracovního poměru:  doba neurčitá, plný pracovní úvazek, zkušební doba 6 měsíců,

   

  Předpokládaný termín nástupu:  dle dohody

   

  Lhůta pro podání přihlášky:  do  30. května 2018 do 16:00 hodin

   

  Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

   

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT – „Výběrové řízení vedoucí OCDSŽÚ“

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou ihned po skončení výběrového řízení.

Případné dotazy zodpoví personalistka p. Bc. Ivana Jägrová na telefonu 412356256, nebo e-mailu:  ivana.jagrova@rumburk.cz

 

V Rumburku, dne  14. 05. 2018

 

Mgr. Dagmar Žáková, v. r.

pověřená výkonem činností tajemníka MěÚ Rumburk

 

Soubory ke stažení

clanky6405/cestne_prohlaseni_vedouci.doc27 KBcestne_prohlaseni_vedouci.docvloženo: 14. 05. 2018, 14:02h
clanky6405/formulare_vr_1.zip32 KBformulare_vr_1.zipvloženo: 14. 05. 2018, 14:02h
clanky6405/osobni_dotaznik_1.xlsx20 KBosobni_dotaznik_1.xlsxvloženo: 14. 05. 2018, 14:02h
clanky6405/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 14. 05. 2018, 14:02h
clanky6405/prohlaseni_uchazece_o_pracovni_misto_1.doc44 KBprohlaseni_uchazece_o_pracovni_misto_1.docvloženo: 14. 05. 2018, 14:02h