VEDOUCÍ ÚŘEDNÍK - VEDOUCÍ ODBORU ŠKOLSTVÍ, KULTURY A TĚLOVÝCHOVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK

Publikováno: 23.2.2018 do 19.3.2018 Autor: admin

Tajemnice Městského úřadu v Rumburku podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa :

 

vedoucí úředník  -   vedoucí odboru školství, kultury  a  tělovýchovy Městského úřadu Rumburk

 

Místo výkonu práce:

 • správní obvod obce s rozšířenou působností Rumburk.

 

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • řízení a odpovědnost za výkon činností Odboru školství, kultury a tělovýchovy.

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky,
 • splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ve znění pozdějších předpisů
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

Kvalifikační předpoklady:

 • §    vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu.

Jiné požadavky:

 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., zákon

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

 • vedení lidí minimálně po dobu 3 let, praxe ve veřejné správě minimálně 3 roky,
 • schopnost týmové práce, vysoká flexibilita a spolehlivost,
 • znalost problematiky a legislativy v oblasti školství (např. zákon č. 561/2004 Sb.,školský zákon; vyhl.č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání; vyhl.č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání),
 • velmi dobrá znalost na PC (MS  Word , Excel, Outlook, Powerpoint),
 • organizační a řídící schopnosti, odpovědný přístup k plnění úkolů,
 • manažerské schopnosti – úzká spolupráce s příspěvkovými organizacemi města,
 • řidičský průkaz skupiny B.

 

Výhodou:

 • zkouška zvláštní odborné způsobilosti ve školství,
 • znalost zákona č. 320/2001 Sb., Zákon o finanční kontrole; zákona č. 255/2012 Sb. Kontrolní řád a vyhlášky č. 416/2004 Sb.,
 • orientace v kultuře,
 • znalost cizího jazyka.

 

Uchazeči / uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 •  přesné označení výběrového řízení,
 •  jméno, příjmení a titul uchazeče,
 •  datum a místo narození uchazeče,
 •  státní příslušnost uchazeče,
 •  adresa trvalého pobytu uchazeče,
 •  číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 •  kontaktní telefonní číslo, případně e-mail,
 •  datum a podpis uchazeče.

 

Výčet dokladů, které uchazečky / uchazeči připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
 • osobní dotazník včetně fotografie,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • doklady k prokázání splnění dalších předpokladů dle zákona č. 451/1991 Sb., tj. osvědčení (úředně ověřenou kopii) dle § 4 odst. 1 a čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 dle zákona č. 451/1991 Sb. (tyto doklady nepředkládá uchazeč narozený po 1. 12. 1971),
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 

Platové zařazení:  11. platová třída (nařízení vlády č. 341/2017., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)

 

Druh pracovního poměru:  doba neurčitá, plný pracovní úvazek

 

Předpokládaný termín nástupu:  1. 4.  2018  nebo dle dohody

 

Lhůta pro podání přihlášky:  do  16. března 2018 do 11:00 hodin

 

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

 

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT – „Výběrové řízení vedoucí OŠKTV“

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou ihned po skončení výběrového řízení.

Případné dotazy zodpoví personalistka p. Bc. Ivana Jägrová na telefonu 412356256, nebo
e-mailu:  ivana.jagrova@rumburk.cz.

V Rumburku, dne  23. 02. 2018

 

Mgr. Dagmar Žáková, v. r.

pověřená výkonem činností tajemníka MěÚ Rumburk

 

Soubory ke stažení

clanky6361/formulare_vr_1.zip32 KBformulare_vr_1.zipvloženo: 23. 02. 2018, 14:16h
clanky6361/osobni_dotaznik_1.xlsx20 KBosobni_dotaznik_1.xlsxvloženo: 23. 02. 2018, 14:16h
clanky6361/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni_2.docvloženo: 23. 02. 2018, 14:16h
clanky6361/prohlaseni_uchazece_o_pracovni_misto_1.doc44 KBprohlaseni_uchazece_o_pracovni_misto_1.docvloženo: 23. 02. 2018, 14:16h
clanky6361/cestne_prohlaseni_vedouci.doc27 KBcestne_prohlaseni_vedouci.docvloženo: 26. 02. 2018, 09:15h