Výběrové řízení - Referent / referenta Odboru školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Rumburk na úseku cestovního ruchu a propagace města

Publikováno: 19.2.2018 do 13.3.2018 Autor: Ježek Jiří

Tajemnice Městského úřadu v Rumburku podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa :

Referent / referentka odboru školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Rumburk - úsek cestovního ruchu a propagace města

Místo výkonu práce: územní obvod Města Rumburk
                    

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • vytváření a zajišťování podmínek pro rozvoj cestovního ruchu,
 • předkládání námětů a návrhů na zlepšení a rozšíření turistické nabídky,
 • tvorba propagačních materiálů města Rumburk,
 • spolupráce s PO města Rumburk v oblasti kultury a cestovního ruchu,
 • příprava a zajišťování průběhu kulturních, slavnostních a dalších akcí organizovaných městem Rumburk,
 • informování veřejnosti o pořádaných akcí městem Rumburk; a jiné.

 Zákonné předpoklady:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území ČR,
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládání českého jazyka.

 Kvalifikační předpoklady:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou.

 Jiné požadavky:

 • znalost zákona č. 128/2000Sb. , zákon o obcích
 • výborná znalost práce s PC – Excel, Word, Publisher, PowerPoint,
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič,
 • komunikace, samostatnost, spolehlivost, organizační schopnosti, flexibilita.

 Výhodou:

 • praxe v oblasti propagace a cestovního ruchu,
 • zkušenosti s tvorbou propagačních materiálů, s organizací kulturních a společenských akcí,
 • znalost německého a anglického jazyka,

 Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení výběrového řízení,
 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • místo trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • kontaktní telefonní číslo, případně e-mail,
 • datum a podpis uchazeče.

 

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
 • motivační dopis,
 • osobní dotazník včetně fotografie,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 Platové zařazení: 7. -  8.  platová třída (nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů).

Druh pracovního poměru:  doba neurčitá, plný pracovní úvazek

Předpokládaný termín nástupu:  1. 4. 2018

Lhůta pro podání přihlášky:  do  12. března 2018 do 16.00 hod.

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

 

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení na místo „Referent/referentka OŠKTV – úsek cestovního ruchu a propagace města“

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou, ihned po skončení výběrového řízení.

Případné dotazy zodpoví personalistka Bc. Ivana Jägrová na telefonu 412356256, nebo
e-mailu: ivana.jagrova@rumburk.cz

 

V Rumburku, dne 19. 02. 2018

 

Mgr. Dagmar Žáková, v. r.

pověřená výkonem činností tajemníka MěÚ Rumburk

Soubory ke stažení

clanky6359/formulare_vr.zip32 KBformulare_vr.zipvloženo: 19. 02. 2018, 16:37h
clanky6359/osobni_dotaznik.xlsx20 KBosobni_dotaznik.xlsxvloženo: 19. 02. 2018, 16:37h
clanky6359/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni.docvloženo: 19. 02. 2018, 16:37h
clanky6359/prohlaseni_uchazece_o_pracovni_misto.doc44 KBprohlaseni_uchazece_o_pracovni_misto.docvloženo: 19. 02. 2018, 16:37h