Výběrové řízení - Referent / referenta Odboru školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Rumburk na úseku městského informačního centra

Publikováno: 14.2.2018 do 12.3.2018 Autor: Jelínek Jiří

Tajemnice Městského úřadu v Rumburku podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa :

 

Referent / referentka odboru školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Rumburk úsek městského informačního centra

 

Místo výkonu práce: Městské informační centrum, Lužické náměstí 103, Rumburk
                                

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • zajišťování komunikace s návštěvníky informačního centra,
 • poskytování informací o zajímavostech a pamětihodnostech města i regionu,
 • aktualizace informací na webu MIC,
 • vytváření produktů cestovního ruchu – aktivní práce na kulturním kalendáři,
 • prezentace v cestovním ruchu, účast na veletrzích a prezentacích v oblasti cestovního ruchu,
 • spolupráce s dalšími subjekty cestovního ruchu v obci a okolí,
 • tvorba statistických přehledů, monitoring návštěvnosti,
 • podílení se na přípravě publikací obce,
 • spolupráce na organizování akcí zajišťovaných nebo pořádaných městem.

 

Zákonné předpoklady:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území ČR,
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládání českého jazyka.

 

Kvalifikační předpoklady:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou.

 

Jiné požadavky:

 • výborná znalost práce s PC – Excel, Word, Publisher, PowerPoint,
 • jazyková vybavenost - znalost německého jazyka podmínkou a anglického výhodou,
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič
 • znalost místního prostředí – orientace v obci i regionu, přehled turistických cílů v místě a v nejbližším okolí, turistických tras a cyklotras,
 • pečlivost, odpovědnost, příjemné vystupování, komunikační dovednosti, kreativita,
 • smysl pro pořádek, organizační schopnosti, vlastní iniciativa, samostatnost,
 • ochota dále se vzdělávat, flexibilita,
 • charakter pracovního zařazení vyžaduje občasnou činnost po pracovní době.

 

 

 

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 •  přesné označení výběrového řízení,
 •  jméno, příjmení a titul uchazeče,
 •  datum a místo narození uchazeče,
 •  státní příslušnost uchazeče,
 •  místo trvalého pobytu uchazeče,
 •  číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 •  kontaktní telefonní číslo, případně e-mail,
 •  datum a podpis uchazeče.

 

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
 • motivační dopis,
 • osobní dotazník včetně fotografie,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

 

Platové zařazení: 7. - 8. platová třída (nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů).

 

Druh pracovního poměru: nadobuurčitou (po dobu MD a RD), plný pracovní úvazek

 

Předpokládaný termín nástupu:  1. 4. 2018

 

Lhůta pro podání přihlášky:  do  9. března 2018 do 10.00 hod.

 

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

 

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení na místo „Referent/referentka Městského informačního centra“.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou, ihned po skončení výběrového řízení.

 

Případné dotazy zodpoví personalistka Bc. Ivana Jägrová na telefonu 412356256, nebo
e-mailu: ivana.jagrova@rumburk.cz

 

 

V Rumburku, dne 14. 02. 2018

 

 

Mgr. Dagmar Žáková, v. r.

pověřená výkonem činností tajemníka MěÚ Rumburk

Soubory ke stažení

clanky6356/prohlaseni_uchazece_o_pracovni_misto.doc44 KBprohlaseni_uchazece_o_pracovni_misto.docvloženo: 14. 02. 2018, 16:16h
clanky6356/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni.docvloženo: 14. 02. 2018, 16:16h
clanky6356/osobni_dotaznik.xlsx20 KBosobni_dotaznik.xlsxvloženo: 14. 02. 2018, 16:16h
clanky6356/formulare_vr.zip32 KBformulare_vr.zipvloženo: 14. 02. 2018, 16:16h