Výběrové řízení - Administrativní pracovník / pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Rumburk - oddělení sociálně právní ochrany dětí

Publikováno: 2.2.2018 do 22.2.2018 Autor: Jelínek ml. Jiří

 

Tajemnice Městského úřadu v Rumburku podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

 

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK / PRACOVNICE Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Rumburk -  ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

 

Místo výkonu práce:

 • územní obvod obce s rozšířenou působností.

 

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • administrativní pracovník / pracovnice oddělení sociálně právní ochrany dětí.

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky,
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

 

Kvalifikační předpoklady:

 •    vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, a zahájené studium dle ust. § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

 

Jiné požadavky:

 • znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně- právní ochraně dětí, v platném znění,
 • základní znalost zákona č. 128/200 Sb., o obcích v platném znění,
 • základní orientace v legislativě, zodpovědnost, pečlivost, komunikativnost,
 • schopnost samostatně řešit úkoly, koordinovat různé požadavky, stanovovat priority,
 • znalost práce na PC,
 • řidičský průkaz skupiny „B“ – aktivní řidič,
 • empatie.

 

 

Výhodou:

 • praxe v oblasti sociálně právní ochrana dětí, praxe v práci s dětským klientem,
 • praxe ve veřejné správě,
 • praxe v sociální oblasti.

 

Uchazeči / uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 •  přesné označení výběrového řízení,
 •  jméno, příjmení a titul uchazeče,
 •  datum a místo narození uchazeče,
 •  státní příslušnost uchazeče,
 •  adresa trvalého pobytu uchazeče,
 •  číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 •  kontaktní telefonní číslo, případně e-mail,
 •  datum a podpis uchazeče.

 

Výčet dokladů, které uchazečky / uchazeči připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
 • motivační dopis,
 • osobní dotazník včetně fotografie,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 

Platové zařazení: 9. platová třída (nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)

 

Druh pracovního poměru:   doba neurčitá

 

Předpokládaný termín nástupu:  01. 03. 2018

 

Lhůta pro podání přihlášky:  do  21. února 2018  do 16:00 hodin

 

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

 

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení OSVZ – Administrativní pracovník/ pracovnice  OSPOD“

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou, ihned po skončení výběrového řízení.

 

Případné dotazy zodpoví personalistka p. Bc. Ivana Jägrová na telefonu 412356256, nebo
e-mailu:  ivana.jagrova@rumburk.cz

 

V Rumburku, dne  02. 02. 2018

 

Mgr. Dagmar Žáková, v. r.

pověřena výkonem činností tajemníka MěÚ Rumburk

 

Soubory ke stažení

clanky6349/prohlaseni_uchazece_o_pracovni_misto.doc44 KBprohlaseni_uchazece_o_pracovni_misto.docvloženo: 02. 02. 2018, 11:13h
clanky6349/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni.docvloženo: 02. 02. 2018, 11:13h
clanky6349/osobni_dotaznik.xlsx20 KBosobni_dotaznik.xlsxvloženo: 02. 02. 2018, 11:13h
clanky6349/formulare_vr.zip32 KBformulare_vr.zipvloženo: 02. 02. 2018, 11:13h