výběrové řízení - Referent/referentka Odboru civilně a dopravně správního a obecní živnostenský úřad - na úseku registru vozidel

výběrové řízení - Referent/referentka Odboru civilně a dopravně správního a obecní živnostenský úřad - na úseku registru vozidel
Publikováno: 11.1.2018 do 30.1.2018 Autor: Jelínek ml. Jiří

 

Tajemnice Městského úřadu v Rumburku podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa :

 

Referent / Referentka odboru Civilně a dopravně správního a Obecní živnostenský úřad

na úseku registru vozidel

 

Místo výkonu práce:

 • územní obvod města Rumburk

 

Druh pracovního poměru:

 • na dobu neurčitou

 

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • registrace vozidel

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky,
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládání českého jazyka.

 

Kvalifikační předpoklady:

 •   vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Jiné požadavky:

 • orientace v příslušných zákonech (zák. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích),
 • základní znalost zákona č. 128/200 Sb., o obcích,
 • dobrá znalost práce na PC,
 • řidičské oprávnění skupiny „B“ (aktivní řidič),
 • komunikativnost a organizační schopnosti, samostatnost, zodpovědnost a spolehlivost.

 

Výhodou:

 • praxe ve veřejné správě

 

 

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 •  přesné označení výběrového řízení,
 •  jméno, příjmení a titul uchazeče,
 •  datum a místo narození uchazeče,
 •  státní příslušnost uchazeče,
 •  adresa trvalého pobytu uchazeče,
 •  číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 •  kontaktní telefonní číslo, případně e-mail,
 •  datum a podpis uchazeče.

 

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
 • osobní dotazník včetně fotografie,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Platové zařazení: 9. platová třída (nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)

 

Druh pracovního poměru:  doba neurčitá, plný pracovní úvazek

 

Předpokládaný termín nástupu: dle dohody

 

Lhůta pro podání přihlášky:  do 29. ledna 2018 do 15:00 hodin

 

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

 

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení na pracovní místo referent / referentka OCDSŽÚ – registr vozidel“.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny po poštou, ihned po skončení výběrového řízení.

 

Případné dotazy zodpoví personalistka p. Bc. Ivana Jägrová na telefonu 412356256, nebo
e-mailu: ivana.jagrova@rumburk.cz.

 

 

V Rumburku, dne 11. 01. 2018

 

 

Mgr. Dagmar Žáková, v. r.

pověřená výkonem činností tajemníka

Soubory ke stažení

clanky6323/prohlaseni_uchazece_o_pracovni_misto.doc44 KBprohlaseni_uchazece_o_pracovni_misto.docvloženo: 11. 01. 2018, 11:40h
clanky6323/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni.docvloženo: 11. 01. 2018, 11:40h
clanky6323/osobni_dotaznik.xlsx20 KBosobni_dotaznik.xlsxvloženo: 11. 01. 2018, 11:40h
clanky6323/formulare_vr.zip32 KBformulare_vr.zipvloženo: 11. 01. 2018, 11:40h