VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK / PRACOVNICE ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK - ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRÁCE

Publikováno: 9.1.2018 do 29.1.2018 Autor: Ježek Jiří

 

Tajemnice Městského úřadu v Rumburku podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK / PRACOVNICE ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK -  ODDĚLENÍ SOCIÁLNÍ A TERÉNNÍ PRÁCE

  Místo výkonu práce:

 • územní obvod obce s rozšířenou působností.

 Charakteristika vykonávané činnosti:

 • administrativní pracovník / pracovnice oddělení sociální a terénní práce.

 Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky,
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

 Kvalifikační předpoklady:

 • střední vzdělání s maturitní zkouškou, s výhledem zahájení studia nebo studující dle ust. § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

 Jiné požadavky:

 • znalost zákona č. 108/2006 Sb.,  o sociálních službách, v platném znění,
 • základní znalost zákona č. 128/200 Sb., o obcích v platném znění,
 • praxe v oblasti administrativy,
 • základní orientace v legislativě, zodpovědnost, pečlivost, komunikativnost,
 • schopnost koordinovat různé požadavky, stanovovat priority a řídit čas,
 • znalost práce na PC,
 • řidičský průkaz skupiny „B“,
 • empatie.

 Výhodou:

 • praxe ve veřejné správě,
 • praxe v sociální oblasti.

 Uchazeči / uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • § přesné označení výběrového řízení,
 • § jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • § datum a místo narození uchazeče,
 • § státní příslušnost uchazeče,
 • § adresa trvalého pobytu uchazeče,
 • § číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • § kontaktní telefonní číslo, případně e-mail,
 • § datum a podpis uchazeče.

 Výčet dokladů, které uchazečky / uchazeči připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
 • motivační dopis,
 • osobní dotazník včetně fotografie,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
  • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 Platové zařazení: 8. platová třída (nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)

 Druh pracovního poměru:   doba neurčitá, plný pracovní úvazek

 Předpokládaný termín nástupu:  ihned, nebo dle dohody

 Lhůta pro podání přihlášky:  do  26. ledna 2018 do 12:00 hodin

 Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

 Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení OSVZ – Administrativní pracovník/ pracovnice“

 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou.

Případné dotazy zodpoví personalistka p. Bc. Ivana Jägrová na telefonu 412356256, nebo
e-mailu:  ivana.jagrova@rumburk.cz

 

V Rumburku, dne  09. 01. 2018

Mgr. Dagmar Žáková, v. r.

pověřena výkonem činností tajemníka MěÚ Rumburk

 

Soubory ke stažení

clanky6322/osobni_dotaznik.xlsx20 KBosobni_dotaznik.xlsxvloženo: 09. 01. 2018, 14:30h
clanky6322/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni.docvloženo: 09. 01. 2018, 14:30h
clanky6322/prohlaseni_uchazece_o_pracovni_misto.doc44 KBprohlaseni_uchazece_o_pracovni_misto.docvloženo: 09. 01. 2018, 14:30h
clanky6322/formulare_vr.zip32 KBformulare_vr.zipvloženo: 09. 01. 2018, 14:30h