Výběrové řízení - Sociální pracovník/ pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského Rumburk - oddělení sociálně právní ochrany dětí

Publikováno: 20.12.2017 do 16.1.2018 Autor: Ježek Jiří

Tajemnice Městského úřadu v Rumburku podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

 

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / PRACOVNICE  ODBORU SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ – ODDĚLENÍ SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK

 

Místo výkonu práce:

 • územní obvod obce s rozšířenou působností.

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • samostatný výkon náročných specializovaných agend péče o osoby, rodiny a skupiny v nepříznivé sociální situaci, zajišťování sociálně-právního poradenství; poskytování soustavné sociální pomoci v přímém styku s osobami nebo rodinami, které se dostaly do nepříznivé sociální situace,
 • zajišťování sociálně právní ochrany dětí.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky,
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

Kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání dle ust. § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Jiné požadavky:

 • znalost zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně- právní ochraně dětí, v platném znění,
 • praxe v sociální oblasti minimálně 2 roky,
 • základní znalost zákona č. 128/200 Sb., o obcích v platném znění,
 • základní orientace v legislativě, zodpovědnost, pečlivost, komunikativnost,
 • schopnost samostatně řešit úkoly, koordinovat různé požadavky, stanovovat priority,
 • znalost práce na PC,
 • řidičský průkaz skupiny „B“ – aktivní řidič,
 • empatie.

 

Výhodou:

 • praxe v oblasti sociálně právní ochrana dětí,
 • praxe v práci s dětským klientem,
 • zvláštní odborná způsobilost s odbornou částí ze soc. právní ochrany dětí,
 • praxe ve veřejné správě.

 

Uchazeči / uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • § přesné označení výběrového řízení,
 • § jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • § datum a místo narození uchazeče,
 • § státní příslušnost uchazeče,
 • § adresa trvalého pobytu uchazeče,
 • § číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • § kontaktní telefonní číslo, případně e-mail,
 • § datum a podpis uchazeče.

 

Výčet dokladů, které uchazečky / uchazeči připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
 • motivační dopis,
 • osobní dotazník včetně fotografie,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 

Platové zařazení: 10. platová třída (nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)

 

Druh pracovního poměru:  doba neurčitá, plný pracovní úvazek

 

Předpokládaný termín nástupu:  ihned  nebo dle dohody

 

Lhůta pro podání přihlášky:  do  15. ledna 2018 do 17:00 hodin

 

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

 

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení OSVZ – Sociální pracovník  OSPOD“

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou.

Případné dotazy zodpoví personalistka p. Bc. Ivana Jägrová na telefonu 412356256, nebo
e-mailu:  ivana.jagrova@rumburk.cz

 

V Rumburku, dne 20. 12.  2017

 

Mgr. Dagmar Žáková, v. r .

pověřena výkonem činností tajemníka MěÚ Rumburk