Výběrové řízení- Úředník Odboru civilně a dopravně správního a živnostenský úřad Městského úřadu Rumburk na úseku přestupků

Publikováno: 25.9.2017 do 16.10.2017 Autor: Jelínek ml. Jiří

 

Tajemnice Městského úřadu v Rumburku podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa :

 

   ÚŘEDNÍK Odboru Civilně a dopravně správního

    a živnostenský úřad Městského úřadu Rumburk

    na úseku přestupků

 

Místo výkonu práce:

 • správní obvod obce s rozšířenou působností.

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • zajišťuje přestupkové řízení dle zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích a dle zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v rozšířené působnosti a pro další obce na základě veřejnoprávních smluv,
 • vede rejstříky podle skutků a podle osob obviněných ze spáchání přestupků,
 • provádí místní a doplňující šetření, spolupracuje s policií ČR a MP a Okresním státním zastupitelstvím v Děčíně; a další.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky,
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládání českého jazyka.

Kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání nejméně v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v České republice nebo vzdělání v bakalářském studijním programu v jiné oblasti,                                        
 • nebo osoba se SŠ vzděláním, která k datu podání přihlášky dovrší takový věk a prokáže k datu podání přihlášky takovou minimální délku praxe, že za předpokladu, že i po podání přihlášky bude projednávat přestupky a rozhodovat o nich, splní podmínky § 112 odst. 9, zákona č. 250/2016 Sb., zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (tj. že po 1. 1. 2023 bude osobou starší 50 let, která nejméně 10 let projednávala přestupky a rozhodovala o nich).

Jiné požadavky:

 • znalost zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,
 • znalost zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích,
 • základní znalost zákona č. 128/200 Sb., o obcích,
 • zkušenosti s prováděním přestupkových řízeních výhodou (pouze ve spojení s prvním bodem části „kvalifikační předpoklady“),
 • dobrá znalost práce na PC (MS Word, Excel, Outlook),
 • řidičské oprávnění skupiny „B“,
 • komunikativnost a organizační schopnosti, samostatnost, flexibilita a vysoké pracovní nasazení.

Výhodou:

 • praxe ve veřejné správě,
 • znalost NJ výhodou.

 

Uchazeči předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 •  přesné označení výběrového řízení,
 •  jméno, příjmení a titul uchazeče,
 •  datum a místo narození uchazeče,
 •  státní příslušnost uchazeče,
 •  místo trvalého pobytu uchazeče,
 •  číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 •  datum a podpis uchazeče.

 

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
 • osobní dotazník včetně fotografie,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění.

 

Platové zařazení: 10. platová třída (nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů).

 

Druh pracovního poměru: doba neurčitá, plný pracovní úvazek

 

Předpokládaný termín nástupu: od 1.11.2017, nebo dle dohody

 

Lhůta pro podání přihlášky:  do  13. října 2017 do 11:00 hodin

 

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

 

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení na pracovní místo úředník  OCDSŽÚ na úseku přestupků“

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou, ihned po skončení výběrového řízení.

Případné dotazy zodpoví personalistka p. Bc. Ivana Jägrová na telefonu 412356256, nebo
e-mailu ivana.jagrova@rumburk.cz

 

V Rumburku, dne 25. 09. 2017

 

Mgr. Dagmar Žáková, v. r.

pověřena výkonem činností tajemníka MěÚ Rumburk

 

Soubory ke stažení

clanky6259/prohlaseni_uchazece_o_pracovni_misto.doc44 KBprohlaseni_uchazece_o_pracovni_misto.docvloženo: 25. 09. 2017, 18:15h
clanky6259/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni.docvloženo: 25. 09. 2017, 18:15h
clanky6259/osobni_dotaznik.xlsx20 KBosobni_dotaznik.xlsxvloženo: 25. 09. 2017, 18:15h
clanky6259/formulare_vr.zip32 KBformulare_vr.zipvloženo: 25. 09. 2017, 18:15h