Výběrové řízení - SEKRETÁŘ / SEKRETÁŘKA NA ÚSEKU SEKRETARIÁT ODBORU VNITŘNÍCH VĚCÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK

Publikováno: 8.9.2017 do 30.9.2017 Autor: Herák Josef

Místo výkonu práce:

 • územní obvod města Rumburk.

 

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • administrativní práce a úkony související s činností starosty a místostarostů města a tajemníka úřadu (vedení města),
 • administrativní práce související s plněním úkolů odborů městského úřadu v oblasti jeho samostatné působnosti,
 • příprava a průběh zasedání zastupitelstva města (ZM), schůzí rady města (RM), jednání vedení města a porad vedoucích odborů (VO) v oblasti organizační, administrativní, podkladové,
 • zpracování dokumentace o průběhu a výslednosti zasedání ZM, schůzí RM, jednání vedení města a porad VO a jejich archivaci,
 • vedení evidence zastupitelů města, členů RM, členů výborů ZM a členů komisí RM, a evidence dokladů z jednání výborů a komisí
 • provádění řádné archivace všech písemností starosty, místostarostů města a tajemníka městského úřadu,
 • vedení evidence došlé a vyřizované pošty a její předání na místo určení či odeslání,

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky,
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

 

Kvalifikační předpoklady:

 • §    střední vzdělání s maturitní zkouškou.

 

Jiné požadavky:

 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
 • znalost zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním,
 • znalost zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,
 • znalost zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
 • schopnost vyřizování úřední korespondence
 • výborná znalost na PC (MS Word, Excel, Outlook, PowerPoint),
 • organizační a komunikační schopnosti,
 • pečlivost, odpovědnost, samostatnost, časová flexibilita.

 

Výhodou:

 • praxe ve veřejné správě,
 • znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • řidičský průkaz skupiny „B“,
 • znalost NJ a AJ.  

 

Uchazeči / uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • § přesné označení výběrového řízení,
 • § jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • § datum a místo narození uchazeče,
 • § státní příslušnost uchazeče,
 • § adresa trvalého pobytu uchazeče,
 • § číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • § kontaktní telefonní číslo, případně e-mail,
 • § datum a podpis uchazeče.

 

Výčet dokladů, které uchazečky / uchazeči připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
 • motivační dopis,
 • osobní dotazník včetně fotografie,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 

Platové zařazení: 8. platová třída (nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)

 

Druh pracovního poměru:  doba neurčitá, plný pracovní úvazek

 

Předpokládaný termín nástupu:  1. 11. 2017  nebo dle dohody

 

Lhůta pro podání přihlášky:      do 27. 9. 2017 do 16.00 hod.

 

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

 

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT – „Výběrové řízení Sekretář / sekretářka na úseku sekretariát Odboru vnitřních věcí Městského úřadu Rumburk“.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu. Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou ihned po skončení výběrového řízení.

Případné dotazy zodpoví personalistka p. Bc. Ivana Jägrová na telefonu 412 356 256, nebo 
e-mailu: ivana.jagrova@rumburk.cz.

 

V Rumburku, dne 08.09.2017

Mgr. Dagmar Žáková v. r.

pověřená výkonem činností tajemníka

Soubory ke stažení

clanky6256/formulare_vr.zip32 KBformulare_vr.zipvloženo: 08. 09. 2017, 13:17h
clanky6256/osobni_dotaznik.xlsx20 KBosobni_dotaznik.xlsxvloženo: 08. 09. 2017, 13:18h
clanky6256/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni.docvloženo: 08. 09. 2017, 13:18h
clanky6256/prohlaseni_uchazece_o_pracovni_misto.doc44 KBprohlaseni_uchazece_o_pracovni_misto.docvloženo: 08. 09. 2017, 13:18h