Výběrové řízení - Referent / referenta Odboru školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Rumburk na úseku školství

Publikováno: 15.8.2017 do 31.8.2017 Autor: Jelínek ml. Jiří

Tajemnice Městského úřadu v Rumburku podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

Referent / referentka odboru Školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Rumburk

 na úseku školství

                              

Místo výkonu práce:

 •   správní obvod obce s rozšířenou působností Rumburk.

 

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • výkon státní správy na úseku školství
 • vedení školské matriky
 • výkaznictví a statistika
 • výkon samosprávy na úseku školství
 • předškolní a základní vzdělávání na území města
 • účelové dotace města na úseku školství, kultury a tělovýchovy

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky,
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy.

 

Kvalifikační předpoklady:

 •    vysokoškolské vzdělání v  bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání.

 

Jiné požadavky:

 • znalost zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
 • znalost zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
 • znalost zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole,
 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
 • výborná znalost práce na PC (programy Word, Excel apod.),
 • dobré organizační a komunikační schopnosti, vystupování,
 • řidičský průkaz skupiny „B“.

  

Výhodou:

 • praxe ve veřejné správě a státní správě minimálně 3 roky,
 • zvláštní odborná způsobilost na úseku školství,
 • znalost německého jazyka a anglického jazyka.

 

Uchazeči / uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 •  přesné označení výběrového řízení,
 •  jméno, příjmení a titul uchazeče,
 •  datum a místo narození uchazeče,
 •  státní příslušnost uchazeče,
 •  adresa trvalého pobytu uchazeče,
 •  číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 •  kontaktní telefonní číslo, případně e-mail,
 •  datum a podpis uchazeče.

 

Výčet dokladů, které uchazečky / uchazeči připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
 • osobní dotazník včetně fotografie,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
  • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
  • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 

Platové zařazení: 10. platová třída (nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů).

 

Druh pracovního poměru:  doba neurčitá, plný pracovní úvazek

 

Předpokládaný termín nástupu:        01. 10. 2017

 

Lhůta pro podání přihlášky:    do 31. 08. 2017do 15.00 hod.

 

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

 

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT – „Výběrové řízení OŠKTV – referent školství“.

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou ihned po skončení výběrového řízení.

Případné dotazy zodpoví personalistka p. Bc. Ivana Jägrová na telefonu 412 356 256, nebo
e-mailu: ivana.jagrova@rumburk.cz.

  

 

V Rumburku, dne  15.08.2017

 

 

Mgr. Dagmar Žáková, v. r.

pověřena výkonem činností tajemníka MěÚ Rumburk

Soubory ke stažení

clanky6238/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni.docvloženo: 16. 08. 2017, 09:43h
clanky6238/osobni_dotaznik.xlsx20 KBosobni_dotaznik.xlsxvloženo: 16. 08. 2017, 09:43h
clanky6238/prohlaseni_uchazece_o_pracovni_misto.doc44 KBprohlaseni_uchazece_o_pracovni_misto.docvloženo: 21. 08. 2017, 08:46h
clanky6238/formulare_vr.zip32 KBformulare_vr.zipvloženo: 16. 08. 2017, 09:44h