Výběrové řízení- Vedoucí oddělení sociální a terénní práce OSVZ Městského úřadu Rumburk

Publikováno: 11.7.2017 do 31.7.2017 Autor: Jelínek ml. Jiří

Tajemnice Městského úřadu v Rumburku podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa :

             

              Vedoucí oddělení sociální a terénní práce

                odboru sociálních věcí a zdravotnictví

        městského úřadu Rumburk

 

Místo výkonu práce:

 • územní obvod obce s rozšířenou působností.

 

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • vedení oddělení sociální a terénní práce,
 • zajišťování výkonu státní správy a samosprávy v sociální oblasti.

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky,
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládání českého jazyka.

 

Kvalifikační předpoklady:

 •  vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání v souladu s § 110 zákona č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách.

 

Jiné požadavky:

 • znalost zákona č. 108/1999 Sb., Zákon o sociálních službách,
 • praxe v sociální oblasti minimálně 5 let,
 • základní znalost zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích,
 • znalost práce na PC (MS Word, Excel a další),
 • zodpovědnost a pečlivost, komunikativnost a organizační schopnosti,
 • schopnost samostatně řešit úkoly, koordinovat různé požadavky a stanovovat priority,
 • základní orientace v legislativě, praxe v administrativě,
 • řidičský průkaz skupiny „B“,
 • empatie.

 

Výhodou:

 • praxe ve veřejné a státní správě,
 • zvláštní odborná způsobilost v sociální oblasti,
 • znalost německého jazyka.

 

Uchazeči / uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení výběrového řízení,
 • jméno, příjmení a titul,
 • datum a místo narození,
 • státní příslušnost,
 • místo trvalého pobytu,
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • datum a podpis.

 

Výčet dokladů, které uchazečky / uchazeči připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
 • osobní dotazník včetně fotografie,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • lustrační osvědčení a čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb., (lustrační zákon), kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a  organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské  republiky, v platném znění (netýká se uchazečů narozených po 1.12.1971), do doby vystavení lze nahradit příslušným čestným prohlášením ve spojení s předložením žádosti o vydání lustračního osvědčení. Před případným jmenováním uchazeče do funkce bude požadováno předložení originálu nebo úředně ověřené kopie lustračního osvědčení.

 

Platové zařazení: 10. platová třída (nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)

 

Druh pracovního poměru: na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek

 

Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle dohody

 

Lhůta pro podání přihlášky:  do 31.07.2017  do  17.00 hodin

 

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

 

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení OSVZ – Vedoucí oddělení sociální a terénní práce „

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou ihned po skončení výběrového řízení.

Případné dotazy zodpoví personalistka p. Bc. Ivana Jägrová na telefonu 412356256, nebo
e-mailu ivana.jagrova@rumburk.cz

 

V Rumburku, dne  11. 07. 2017

 

Mgr. Dagmar Žáková v. r.

pověřená výkonem činností tajemníka MěÚ Rumburk

 

Soubory ke stažení

clanky6213/prohlaseni_uchazece_o_pracovni_misto.doc44 KBprohlaseni_uchazece_o_pracovni_misto.docvloženo: 11. 07. 2017, 14:02h
clanky6213/formulare_vr.zip32 KBformulare_vr.zipvloženo: 11. 07. 2017, 14:02h
clanky6213/osobni_dotaznik.xlsx20 KBosobni_dotaznik.xlsxvloženo: 11. 07. 2017, 14:02h
clanky6213/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni.docvloženo: 11. 07. 2017, 14:02h