Výběrové řízení- Vedoucí oddělení obecního živnostenského úřadu Odboru civilně a dopravně správního a živnostenský úřad Městského úřadu Rumburk

Publikováno: 29.6.2017 do 25.7.2017 Autor: Jelínek ml. Jiří

Tajemnice Městského úřadu v Rumburku podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

Vedoucí oddělení obecního živnostenského úřadu odboru civilně a dopravně správního a živnostenský úřad Městského úřadu Rumburk

                              

Místo výkonu práce:

 •   územní obvod města Rumburk.

 

Charakteristika vykonávané činnosti:

 •  vedení oddělení obecního živnostenského úřadu.

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky,
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy.

 

Kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání nejméně v bakalářském studijním programu.

 

Jiné požadavky:

 • orientace v příslušných zákonech (zák. č. 455/1991 Sb., Zákon o živnostenském podnikání, zák. č. 570/1991 Sb., Zákon o živnostenských úřadech),
 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích,
 • praxe ve veřejné správě minimálně 5 let,
 • zvláštní odborná způsobilost  Správa živnostenského podnikání,
 • dobrá znalost práce na PC (programy Word, Excel apod.),
 • komunikativnost a organizační schopnosti, samostatnost, zodpovědnost a spolehlivost,
 • řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič.

 

Uchazeči / uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 •  přesné označení výběrového řízení,
 •  jméno, příjmení a titul uchazeče,
 •  datum a místo narození uchazeče,
 •  státní příslušnost uchazeče,
 •  adresa trvalého pobytu uchazeče,
 •  číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 •  kontaktní telefonní číslo, případně e-mail,
 •  datum a podpis uchazeče.

 

Výčet dokladů, které uchazečky / uchazeči připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
 • osobní dotazník včetně fotografie,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,
 • lustrační osvědčení a čestné prohlášení dle zákona č. 451/1991 Sb., (lustrační zákon), kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky, v platném znění (netýká se uchazečů narozených po 1.12.1971), do doby vystavení lze nahradit příslušným čestným prohlášením ve spojení s předložením žádosti o vydání lustračního osvědčení. Před případným jmenováním uchazeče do funkce bude požadováno předložení originálu nebo úředně ověřené kopie lustračního osvědčení.

 

Platové zařazení: 10. platová třída (nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů).

 

Druh pracovního poměru:  doba neurčitá, plný pracovní úvazek

 

Předpokládaný termín nástupu:  ihned nebo dle dohody

 

Lhůta pro podání přihlášky: do 24. 07. 2017do 17.00 hod.

 

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

 

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT – „Výběrové řízení vedoucí oddělení obecního živnostenského odboru OCDSŽÚ“

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou ihned po skončení výběrového řízení.

Případné dotazy zodpoví personalistka p. Bc. Ivana Jägrová na telefonu 412 356 256, nebo
e-mailu: ivana.jagrova@rumburk.cz.

 

 

V Rumburku, dne  29. 06. 2017

 

 

Mgr. Dagmar Žáková, v. r.

pověřená výkonem činností tajemníka MěÚ Rumburk

Soubory ke stažení

clanky6209/prohlaseni_uchazece_o_pracovni_misto.doc44 KBprohlaseni_uchazece_o_pracovni_misto.docvloženo: 29. 06. 2017, 15:26h
clanky6209/formulare_vr.zip32 KBformulare_vr.zipvloženo: 29. 06. 2017, 15:26h
clanky6209/osobni_dotaznik.xlsx20 KBosobni_dotaznik.xlsxvloženo: 29. 06. 2017, 15:26h
clanky6209/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni.docvloženo: 29. 06. 2017, 15:26h