Výběrové řízení - Referent/referentka Odboru regionálního rozvoje a investic Městského úřadu Rumburk na úseku investic

Publikováno: 28.6.2017 do 1.8.2017 Autor: Jelínek ml. Jiří

 

Tajemnice Městského úřadu v Rumburku podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

referent / referentka  

odboru regionálního rozvoje a investic Městského úřadu Rumburk na úseku investic

 

Místo výkonu práce:

 • územní obvod města Rumburk.

 

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • příprava nebo realizace jednotlivých investic menšího rozsahu nebo částí velkých investic,
 • shromažďování a vyhodnocování požadavků na výstavbu, stanovování optimálních způsobů realizace a zpracovávání zadávacích listů,
 • příprava a zajišťování dokumentace pro stavební povolení,
 • provádění technického dozoru stavebníka.

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky,
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

 

Kvalifikační předpoklady:

 •  vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou stavebního nebo technického zaměření.

 

Jiné požadavky:

 • praxe ve výstavbě a v realizaci investičních akcí nejméně 3 roky,
 • znalost stavební projektové dokumentace investičních akcí,
 • znalost zákona č. 183/2006 Sb., Stavební zákon,
 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích,
 • výborná znalost práce na PC (MS  Word a Excel),
 • komunikativnost, organizační schopnosti, vystupování,
 • řidičský průkaz skupiny „B“ – aktivní řidič.  

 

Výhodou:

 • praxe ve veřejné správě a státní správě.

 

Uchazeči / uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 •  přesné označení výběrového řízení,
 •  jméno, příjmení a titul uchazeče,
 •  datum a místo narození uchazeče,
 •  státní příslušnost uchazeče,
 •  adresa trvalého pobytu uchazeče,
 •  číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 •  kontaktní telefonní číslo, případně e-mail,
 •  datum a podpis uchazeče.

 

Výčet dokladů, které uchazečky / uchazeči připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
 • osobní dotazník včetně fotografie,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 

Platové zařazení: 9. platová třída (nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)

 

Druh pracovního poměru:  doba neurčitá, plný pracovní úvazek

 

Předpokládaný termín nástupu:  ihned nebo dle dohody

 

Lhůta pro podání přihlášky:  do  31. 07. 2017  do  17.00 hodin

 

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

 

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT – „Výběrové řízení ORRI – Referent na úseku investic“

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou ihned po skončení výběrového řízení.

 

Případné dotazy zodpoví personalistka p. Bc. Ivana Jägrová na telefonu 412356256, nebo
e-mailu:  ivana.jagrova@rumburk.cz.

 

 

V Rumburku, dne 28. 06. 2017

 

 

Mgr. Dagmar Žáková v. r.

pověřená výkonem činností tajemníka MěÚ Rumburk

 

Soubory ke stažení

clanky6207/formulare_vr.zip32 KBformulare_vr.zipvloženo: 28. 06. 2017, 16:27h
clanky6207/osobni_dotaznik.xlsx20 KBosobni_dotaznik.xlsxvloženo: 28. 06. 2017, 16:27h
clanky6207/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni.docvloženo: 28. 06. 2017, 16:27h
clanky6207/prohlaseni_uchazece_o_pracovni_misto.doc44 KBprohlaseni_uchazece_o_pracovni_misto.docvloženo: 28. 06. 2017, 16:27h