Výběrové řízení - Sociální pracovník/ pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Rumburk

Publikováno: 5.6.2017 do 21.6.2017 Autor: Jelínek ml. Jiří

 Tajemnice Městského úřadu v Rumburku podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení jednoho pracovního místa :

               

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK / PRACOVNICE odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Rumburk

 

 

Místo výkonu práce:

 • územní obvod obce s rozšířenou působností.

 

Charakteristika vykonávané činnosti:

 • odborné sociální poradenství,
 • vyhledávání klientů sociální práce v jejich přirozeném prostředí,
 • individuální plánování  cílů klientů,
 • přímá sociální práce s klientem.

 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky,
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládání českého jazyka.

 

Kvalifikační předpoklady:

 • vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání v souladu s § 110 zákona č. 108/2006 Sb., Zákon o sociálních službách.

 

Jiné požadavky:

 • znalost problematiky poskytování a financování sociálních služeb (včetně znalosti zákona  č. 108/2006 Sb. Zákon o sociálních službách)
 • praxe 3 roky  v sociální oblasti,
 • praxe v oblasti administrativy,
 • základní znalost zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích,
 • znalost práce na PC,
 • zodpovědnost a pečlivost, komunikativnost a organizační schopnosti,
 • schopnost samostatně řešit úkoly, koordinovat různé požadavky a stanovovat priority,
 • základní orientace v legislativě,
 • řidičský průkaz skupiny „B“ – aktivní řidič,
 • empatie.

 

Výhodou:

 • praxe ve veřejné správě,
 • znalost německého jazyka.

 

Uchazeči / uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 •  přesné označení výběrového řízení,
 •  jméno, příjmení a titul,
 •  datum a místo narození,
 •  státní příslušnost,
 •  místo trvalého pobytu,
 •  číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 •  datum a podpis.

 

Výčet dokladů, které uchazečky / uchazeči připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
 • osobní dotazník včetně fotografie,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením)
 • úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • motivační dopis.

 

Platové zařazení: 10. platová třída (nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)

 

Druh pracovního poměru: na dobu neurčitou, plný pracovní úvazek

 

Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle dohody

 

Lhůta pro podání přihlášky:  do 21. června 2017 do 17:00 hodin

 

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

 

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT - Výběrové řízení OSVZ – Sociální pracovník „

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou ihned po skončení výběrového řízení.

 

Případné dotazy zodpoví personalistka p. Bc. Ivana Jägrová na telefonu 412356256, nebo
e-mailu ivana.jagrova@rumburk.cz

 

V Rumburku, dne 05.06.2017

 

 

Mgr. Dagmar Žáková

pověřená výkonem činností tajemníka MěÚ Rumburk

 

Soubory ke stažení

clanky6170/formulare_vr.zip32 KBformulare_vr.zipvloženo: 05. 06. 2017, 14:10h
clanky6170/osobni_dotaznik.xlsx20 KBosobni_dotaznik.xlsxvloženo: 05. 06. 2017, 14:10h
clanky6170/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni.docvloženo: 05. 06. 2017, 14:10h
clanky6170/prohlaseni_uchazece_o_pracovni_misto.doc44 KBprohlaseni_uchazece_o_pracovni_misto.docvloženo: 05. 06. 2017, 14:10h