Výběrové řízení - ÚŘEDNÍK ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK - NA ÚSEKU VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU

Publikováno: 25.5.2017 do 12.6.2017 Autor: admin

Tajemnice Městského úřadu v Rumburku podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

 

ÚŘEDNÍK ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK -  NA ÚSEKU VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU

                              

Místo výkonu práce:

 •   správní obvod obce s rozšířenou působností Rumburk.

 Charakteristika vykonávané činnosti:

 •  výkon přenesené působnosti v rámci činnosti vodoprávního úřadu, včetně jeho speciálního stavebního úřadu.

 Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

 • státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky,
 • dosažení věku 18 let,
 • způsobilost k právním úkonům,
 • bezúhonnost,
 • ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštními právními předpisy.

 Kvalifikační předpoklady:

 •  vysokoškolské vzdělání v magisterském či v bakalářském studijním programu technického zaměření.

Jiné požadavky:

 • znalost zákona č. 254/2001 Sb., o vodách,
 • znalost zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
 • znalost zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu,
 • znalost zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
 • znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
 • řidičské oprávnění skupiny „B“,
 • znalost práce na PC (programy Word, Excel apod.),
 • dobré organizační a komunikační schopnosti,
 • praxe nejméně po dobu 5 let ve veřejné správě (jen přenesená působnost – státní správa).

  Výhodou:

 • zvláštní odborná způsobilost ve vodním hospodářství podle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o  zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků,
 • znalost německého jazyka.

 Uchazeči / uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

 • přesné označení výběrového řízení,
 • jméno, příjmení a titul uchazeče,
 • datum a místo narození uchazeče,
 • státní příslušnost uchazeče,
 • adresa trvalého pobytu uchazeče,
 • číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
 • kontaktní telefonní číslo, případně e-mail,
 • datum a podpis uchazeče.

 Výčet dokladů, které uchazečky / uchazeči připojí k přihlášce:

 • strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
 • osobní dotazník včetně fotografie,
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 Platové zařazení: 11. platová třída (nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů).

 Druh pracovního poměru:  doba neurčitá

 Předpokládaný termín nástupu:  ihned nebo dle dohody

 Lhůta pro podání přihlášky: do 12.06.2017do 17.00 hod.

 Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

 Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT – „Výběrové řízení OŽP – vodoprávní úřad“.

 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou ihned po skončení výběrového řízení.

Případné dotazy zodpoví personalistka p. Bc. Ivana Jägrová na telefonu 412 356 256, nebo
e-mailu: ivana.jagrova@rumburk.cz.

 

V Rumburku, dne  25.05.2017

 

Mgr. Dagmar Žáková, v. r.

pověřená výkonem činností tajemníka MěÚ Rumburk

Soubory ke stažení

clanky6162/formulare_vr.zip32 KBformulare_vr.zipvloženo: 25. 05. 2017, 09:51h
clanky6162/osobni_dotaznik.xlsx20 KBosobni_dotaznik.xlsxvloženo: 25. 05. 2017, 09:51h
clanky6162/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni.docvloženo: 25. 05. 2017, 09:51h
clanky6162/prohlaseni_uchazece_o_pracovni_misto.doc44 KBprohlaseni_uchazece_o_pracovni_misto.docvloženo: 25. 05. 2017, 09:51h