Zveřejnění informací o výsledcích kontrol za rok 2016 podle § 26 zákona č. 255/2012 Sb.

Publikováno: 18.5.2017 Autor: admin

Zveřejnění informací o výsledcích kontrol za rok 2016 podle § 26 zákona 
č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

V souladu s § 26 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) vydává Městský úřad Rumburk jako kontrolní orgán obecné informace o výsledcích kontrol provedených v roce 2016. Dle kontrolního řádu byly provedeny kontroly prostřednictvím následujících odborů Městského úřadu Rumburk:


1) Obecní živnostenský úřad
2) Odbor životního prostředí
3) Obecný stavební úřad
4) Finanční odbor
5) Odbor školství, kultury a tělovýchovy


Obecní živnostenský úřad
Předmětem kontroly bylo především dodržování povinností stanovených zákonem č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a ustanoveními dalších právních předpisů vztahujících se živnostenské podnikání. 
Bylo provedeno 239 kontroly vyhotovením protokolu podle zákona č. 255/2012., o kontrole. Kontrolovaným osobami byly podnikatelské subjekty se sídlem nebo živnostenskou provozovnou ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností Rumburk. 
Oblasti kontrol:


živnost volná – obor činností – velkoobchod a maloobchod, zprostředkování obchodu a služeb, zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím, ubytovací služby, provozování cestovní agentury, nakládání s odpady (vyjma nebezpečných), projektování elektrických zařízení
živnost řemeslná – hostinská činnost, pedikúra, manikúra, kadeřnictví, kosmetické služby, zednictví, pekařství, cukrářství
koncesovaná živnost – prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, cestovní kancelář
živnost vázaná – obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy, podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, masérské, rekondiční a regenerační služby


Výsledky kontrol: 
Při kontrolách bylo zjištěno 80 nedostatků. Mezi nejčastější patřilo neoznámení ŽÚ zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovně (20 případů – porušení § 17 odst. 3 živnostenského zákona) a neoznačení provozovny zákonem stanovenými údaji § 17 odst. 7 a 8 ŽZ – 17 případů.

Odbor životního prostředí 
Kontrol byly vykonány na základě zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla provedena u pěti subjektů, z nichž dva subjekty byly právnické osoby a tři subjekty byly fyzické osoby oprávněné k podnikání. 
Výsledky kontrol: 
Z pěti vykonaných kontrol jsou 4 kontroly již ukončené s tím, že nebylo zjištěno významné porušení zákona o odpadech, tedy nebylo nutné ukládat pokutu. Jeden z kontrolovaných subjektů má kontrolu stále neukončenou, nicméně pochybení z hlediska předmětného zákona na místě zjištěno nebylo. Jelikož se jednalo o neohlášenou kontrolu, nebylo povinností kontrolujícího mít veškeré doklady na provozovně, tudíž byl požádán o jejich doplnění. Ty ale kontrolovaný subjekt do začátku dubna nedoložil, proto bude Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí dále postupovat dle zákona o odpadech a zejména dle správního řádu.

Obecný stavební úřad 
Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad, jako obecný stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, provedl v roce 2016, v souladu s ustanovením § 33b odst. 2 a odst. 3 zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pomoci v hmotné nouzi) 8 kontrol podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Všechny posuzované prostory splňovaly požadavky uvedené v § 33b odst. 1 zákona o pomoci v hmotné nouzi.

 

Ekonomický odbor:
Předmět a oblasti kontroly: bylo provedeno 9 kontrol příspěvkových organizací ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a na základě zákona č. 255/2012 o kontrole (kontrolní řád), v platném znění. 
Stanovený rozsah a způsob finanční kontroly příspěvkových organizací Města Rumburk – účetnictví, rozpočtová pravidla, daňové předpisy. 
Dvě další kontroly příspěvkových organizací byly provedeny pověřenými osobami. 
Výsledky kontrol: Z výsledků 11 kontrol byly zjištěny drobné nedostatky u 6 příspěvkových organizací, které neměly zásadní vliv na správnost hospodaření kontrolovaných subjektů. U jednoho subjektu byly zjištěny závažné nedostatky, bylo v této věci podáno trestní oznámení. Byla přijmuta opatření k nápravě. 
Rovněž ve smyslu výše uvedených zákonů proběhla kontrola u subjektu, kterému byla poskytnuta dotace z rozpočtu města Rumburk pro rok 2016. Účelem dotace bylo poskytnutí finančních prostředků na materiál a práce související s pořízením a rekonstrukcí vzduchotechniky a vytápění. Všechny kontrolované náležitosti byly v souladu s poskytnutou dotací, s platnými zákony, vyhláškami a příslušnými směrnicemi. Nebylo zjištěno žádné neoprávněné použití výše uvedené dotace.

Odbor školství kultury a tělovýchovy:
Jednalo se o kontrolu vyúčtování dotací poskytnutých městem Rumburk na podporu sportu a volnočasových aktivit organizací v roce 2016 a na splnění podmínek „Zásad“. Během kontroly byly zjištěny např. tyto nedostatky: vyúčtování nebylo předloženo na předepsaném formuláři, chybělo vyhodnocení akce nebo činnosti, chyběl seznam doložených kopií dokladů a další drobné závady. Po projednání s příjemci dotací byly zmíněné závady odstraněny.

V Rumburku 17. května 2017 

Mgr. Dagmar Žáková, v.r. 
pověřená výkonem činností tajemníka