Výběrové řízení - Administrativní pracovník OCDSŽÚ na úseku přestupků v dopravě Městského úřadu Rumburk

Publikováno: 4.5.2017 do 22.5.2017 Autor: admin

Tajemnice Městského úřadu v Rumburku podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

ADMINISTRATIVNÍ PRACOVNÍK ODBORU CIVILNĚ A DOPRAVNĚ SPRÁVNÍHO A ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK NA ÚSEKU PŘESTUPKŮ V DOPRAVĚ


Místo výkonu práce:
- územní obvod města Rumburk.

Charakteristika vykonávané činnosti:
- zajišťování odborných agend výkonu státní správy nebo agend výkonu samostatné působnosti územního samosprávného celku ve vymezeném dílčím úseku.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
- státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky,
- dosažení věku 18 let,
- způsobilost k právním úkonům,
- bezúhonnost,
- ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

Kvalifikační předpoklady:
 střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Jiné požadavky:
- velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office),
- dobré komunikační a organizační schopnosti,
- samostatnost, spolehlivost.

Výhodou:
- znalost zákona č. 200/1990 Sb., Zákon o přestupcích,
- znalost zákona č. 361/2000 Sb., Zákon o provozu na pozemních komunikacích,
- řidičský průkaz skupiny „B“,
- znalost německého jazyka.

Uchazeči / uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
- přesné označení výběrového řízení,
- jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- adresa trvalého pobytu uchazeče,
- číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
- kontaktní telefonní číslo, případně e-mail,
- datum a podpis uchazeče.

Výčet dokladů, které uchazečky / uchazeči připojí k přihlášce:
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
- osobní dotazník včetně fotografie,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Platové zařazení: 7. platová třída (nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)

Druh pracovního poměru: doba neurčitá

Předpokládaný termín nástupu: ihned, případně po dohodě

Lhůta pro podání přihlášky: do 22. 05. 2017 do 15.00 hod.

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT – „Výběrové řízení administrativní pracovník OCDSŽÚ“.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.
Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou ihned po skončení výběrového řízení.
Případné dotazy zodpoví personalistka p. Bc. Ivana Jägrová na telefonu 412 356 256, nebo
e-mailu: ivana.jagrova@rumburk.cz.

 

V Rumburku, dne: 04. 05. 2017

 

Mgr. Dagmar Žáková, v. r.
pověřená výkonem činností tajemníka MěÚ Rumburk

Soubory ke stažení

clanky5851/formulare_vr.zip32 KBformulare_vr.zipvloženo: 04. 05. 2017, 15:02h
clanky5851/osobni_dotaznik.xlsx20 KBosobni_dotaznik.xlsxvloženo: 04. 05. 2017, 15:02h
clanky5851/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni.docvloženo: 04. 05. 2017, 15:02h
clanky5851/prohlaseni_uchazece_o_pracovni_misto.doc44 KBprohlaseni_uchazece_o_pracovni_misto.docvloženo: 04. 05. 2017, 15:02h