Výběrové řízení - Pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí Městského úřadu Rumburk

Publikováno: 4.5.2017 do 22.5.2017 Autor: admin

Tajemnice Městského úřadu v Rumburku podle § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:

PRACOVNÍK VZTAHŮ K VEŘEJNOSTI – TISKOVÝ MLUVČÍ
MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK


Místo výkonu práce:
- územní obvod města Rumburk.

Charakteristika vykonávané činnosti:
-  komplexní zajišťování informačních, publicistických a tiskových vztahů k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:
-  státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu    cizinců na území České republiky,
-  dosažení věku 18 let,
-  způsobilost k právním úkonům,
-  bezúhonnost,
-  ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

Kvalifikační předpoklady:
 - vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Jiné požadavky:
-  znalost zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích,
-  znalost zákona č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím,
-  znalost zákona č. 84/1990 Sb., Zákon o právu shromažďovacím,
-  znalost zákona č. 85/1990 Sb., Zákon o právu petičním,
-  výborná znalost českého jazyka,
-  výborné komunikační, stylizační, organizační a prezentační schopnosti,
-  reprezentativní vystupování,
-  znalost PR a marketing principů,
-  celospolečenský a regionální přehled,
-  zkušenost s psaním tiskových zpráv,
-  velmi dobrá znalost práce na PC (MS Office a Power Point),
-  řidičský průkaz skupiny „B“- aktivní řidič.

Výhodou:
-  novinářská praxe,
-  znalost cizího jazyka (angličtina, němčina apod.),
-  znalost zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád.

Uchazeči / uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
- přesné označení výběrového řízení,
-jméno, příjmení a titul uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- adresa trvalého pobytu uchazeče,
- číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,
- kontaktní telefonní číslo, případně e-mail,
- datum a podpis uchazeče.

Výčet dokladů, které uchazečky / uchazeči připojí k přihlášce:
- strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,
- osobní dotazník včetně fotografie,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským -státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,
- motivační dopis.

Platové zařazení: 9. platová třída (nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)

Druh pracovního poměru: doba neurčitá, plný pracovní úvazek

Předpokládaný termín nástupu: ihned, případně po dohodě

Lhůta pro podání přihlášky: do 22. 05. 2017 do 15.00 hod.

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT – „Výběrové řízení Pracovník vztahů k veřejnosti - tiskový mluvčí“.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.
Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou ihned po skončení výběrového řízení.
Případné dotazy zodpoví personalistka p. Bc. Ivana Jägrová na telefonu 412 356 256, nebo
e-mailu: ivana.jagrova@rumburk.cz.

 

V Rumburku, dne: 04.05.2017

 

Mgr. Dagmar Žáková, v. r.
pověřená výkonem činností tajemníka MěÚ Rumburk

Soubory ke stažení

clanky5850/formulare_vr.zip32 KBformulare_vr.zipvloženo: 04. 05. 2017, 14:57h
clanky5850/osobni_dotaznik.xlsx20 KBosobni_dotaznik.xlsxvloženo: 04. 05. 2017, 14:57h
clanky5850/prihlaska_k_vyberovemu_rizeni.doc32 KBprihlaska_k_vyberovemu_rizeni.docvloženo: 04. 05. 2017, 14:57h
clanky5850/prohlaseni_uchazece_o_pracovni_misto.doc44 KBprohlaseni_uchazece_o_pracovni_misto.docvloženo: 04. 05. 2017, 14:57h