Oficiální stránky města Rumburk - obec s rozšířenou působností

Město Rumburk - Logo
HOME - IMAGE
> Odbor finanční

Odbor finanční

1.1.2016

Odbor finanční

Odbor finanční se dělí na 6 úseků dle platného organizačního řádu. Činnost odboru zajišťuje v současné době 8 zaměstnanců.

Odbor finanční odpovídá za správu a nakládání s financemi města, finančně zabezpečuje vnitřní správu a pečuje o základní fondy spravované městským úřadem, odbor zodpovídá za oblast evidence smluv celého MěÚ, odbor spravuje nově i portfolio pohledávek Městského úřadu Rumburk, a zabezpečuje pokladní služby pro Městský úřad Rumburk.

Odbor se organizačně člení na:

13.01 - úsek financování, rozpočtu a evidence smluv

13.02 - úsek účetnictví

13.03 - úsek daní a poplatků

13.04 - úsek inventarizace a pojistných náhrad

13.05 - úsek vymáhání pohledávek

13.06 - úsek hlavní pokladny


13.01 - úsek financování a rozpočtu
vedoucí Odboru finančního:
Ing. Vladimír Buldra č. tel.: 412 356 237, kancelář č. B49

(vladimir.buldra@rumburk.cz)


Zajišťuje zejména:
- vykonávání veškerých činností na úseku hospodaření s finančními prostředky města,
- prostřednictvím více zdrojů financování rozpočtových a mimorozpočtových a dalších
veřejných zdrojů, úvěrových, dotačních apod.,
- zabezpečení veškerého platebního styku s peněžními ústavy a dohlíží na dodržování
finanční kázně jednotlivých správců,
- připravení směrnic řízených na úseku finančního odboru,
- připravení návrhu rozpočtu obce, zdrojů příjmů a zaměření výdajů, zajišťuje
sestavování rozpočtu pro jednotlivé celky organizace, vč. metodického řízení,
projednává čerpání a usměrňování finančních prostředků jednotlivých celků v rámci
rozpočtu podle jednotlivých příjmových a výdajových celků organizace,
- zpracovávání agendy dotací a eviduje veškerá rozpočtová a mimorozpočtová opatření
organizace,
- sledování účelové vázané dotace prostředků, kontroluje čerpání a užití dotací, nebo
jiných účelových vázaných rozpočtových prostředků,
- zpracovávání schválení limitů a závazných ukazatelů na jednotlivé příspěvkové
organizace,
- evidenci veškerých rozpočtových a mimorozpočtových opatření organizace a PO,
- zpracovávání souhrnu rozpočtu a závěrečného účtu obce z hlediska věcnosti,
účelovosti a hospodárnosti a v návaznosti na rozpočtová opatření včetně
příspěvkových organizací obce,
- vytváření metodického pokynu pro rozpočtování prostředků státního rozpočtu
a finanční vypořádání se státním rozpočtem,
- spolupráci při přezkoumání hospodaření města,
- zpracovávání podkladů pro daňové přiznání k dani příjmů PO placené obcí

- poplatky z ubytovací kapacity (vedení celkové evidence agendy poplatků z ubytovací kapacity)

oblast evidence smluv

Helena Barbora Kliková č. tel.: 412 356 318, kancelář č. B54
helena.klikova@rumburk.cz
Zajišťuje zejména:

- evidence smluv v tištěné podobě, včetně související agendy,
- evidence smluv v elektronické podobě, včetně související agendy,
- zpracování a převod dat do elektronické podoby pro potřeby dalšího uchovávání,
- komunikace se všemi odbory a vedením MěÚ za oblast smluv a jejich evidence,
- kontrola náležitosti smluv a jejich dopad na rozpočtové účetnictví,
- kontrola smluv s vazbou na čerpání rozpočtu,

- kontrola smluv s vazbou na poskytované a čerpané dary a příspěvky,

- zpracování a evidenci odeslaných a odběratelských faktur,

- zástup pokladny v případě nepřítomnosti hlavní pokladní.


13.02 - úsek účetnictví

Romana Votočková č. tel. : 412 356 239, kancelář č. B52
romana.votockova@rumburk.cz
Jaroslava Jeništová č. tel.: 412 356 238, kancelář č. B52
jaroslava.jenistova@rumburk.cz

Zajišťuje zejména:
- komplexní vedení účetnictví v oblasti státní správy a samosprávy,
- koordinaci účtování o stavu, pohybu a rozdílů majetku a závazků, o nákladech
a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření vč. sestavování účetní
závěrky a vedení účetních knih,
- provádění kontroly provozních záloh, zajišťuje veškerou předkontaci prvotních
dokladů, kontrolu na bankovní účty a vazby analytických účtů se syntetickou
evidencí,
- provádění proúčtování pohledávek a závazků v oblasti státní správy a samosprávy vč.
podrozvahového účtu a kontroluje na syntetickou evidenci,
- komplexní zpracování účetních výkazů, provádí jejich kontrolu a odesílá na KÚ,
- komplexní zpracování a evidenci odeslaných a odběratelských faktur,
- likvidaci tuzemských a zahraničních cest v souladu se zákonem,
- zabezpečení komplexní účetní evidence závazků a pohledávek organizace,
- archivaci dokladů, sestav a písemností v souladu se Směrnicí o archivaci.

13.03 - úsek daní a poplatků
Lenka Košumberská č. tel.: 412 356 235, kancelář č. B48
lenka.kosumberska@rumburk.cz

Zajišťuje zejména:
- evidenci pokut uložených MP,
- evidence pokut vydaných odbory a orgány města,
- zabezpečení styku s FÚ ve věci daní a poplatků,
- zabezpečení evidence smluv PCO vč. předpisu úhrady,
- účetní předkontaci vedení poplatkové agendy vč. kontroly zůstatku účtu
- zpracovávání agendy poplatků
- poplatky ze psů (vedení celkové evidence agendy poplatků psů)
- místní poplatky
- vedení celkové evidence poplatníků za užívání VP,
- vydávání povolení, kontrola a vedení evidence k provozování VHP
- vydávání povolení k provozování tombol.

13.04 - úsek inventarizace a pojistných náhrad

Dagmar Adamová č. tel.: 412 356 236, kancelář č. B48
dagmar.adamova@rumburk.cz

Zajišťuje zejména:
- zpracovávání inventarizací majetku, eviduje veškeré pohyby, nákup, vyřazení
a komplexně zpracovává výsledek jednotlivých celků inventarizace majetku města,
- spolupráci se smluvním partnerem pojistné smlouvy,
- úhrady pojistného plnění v souladu se smlouvou a zabezpečuje hlášení pojistných
událostí na majetku města vč. likvidace hlášených pojistných událostí,
- revize a kontroly nakládání s majetkem města (MěÚ, MP, PO, KC, VPP) vč.
nápravných opatření, vyplývajících z provedené revize, kontroly,
- inventarizaci pokladny vč. nápravných opatření vyplývajících z provedené revize,
kontroly.

13.05 - úsek vymáhání pohledávek

Aleš Beniač č. tel.: 412 356 241, kancelář č. B47
ales.beniac@rumburk.cz

Zajišťuje zejména:
- vymáhání pohledávek dle příslušných právních norem v rámci MěÚ,

- předávání pohledávek exekutorskému úřadu a komunikace s exekutorským úřadem.

13.06 - úsek hlavní pokladny

Miroslava Chodová č. tel.: 412 356 264, kancelář č. A4 (hlavní vchod)
miroslava.chodova@rumburk.cz

Zajišťuje zejména:
- zpracování pokladní hotovosti v rámci hlavní poklady i příručních pokladen ve správě jednotlivých odborů Městského úřadu Rumburk,

- zpracování příjmů z poplatků jednotlivých odborů Městského úřadu Rumburk,

- zpracování příjmů pomocí platebního terminálu,

- společně s Odborem komunálních věcí se podílí na zpracování tržeb z parkovacích automatů, jedná se především o zpracování tržeb pomocí třídičky mincí a jejich odvod do banky, zpracování tržeb je vždy prováděno za účasti jednoho zaměstnance OF a jednoho zaměstnance OKV,

- zabezpečuje výplatu mezd v hotovosti podle podkladů ze mzdové účtárny včetně zajištění dostatku hotovosti pro jejich výplatu,

- dále zajišťuje výdej stravovacích poukázek pro zaměstnance Městského úřadu Rumburk včetně jejich finančního vypořádání,

- zajišťuje kontrolu oprávněného nároku na výdej stravovacích poukázek včetně jejich celkového ročního vyúčtování se všemi zaměstnanci MěÚ Rumburk,

- zajištění inventarizace cenin a hotovosti v rámci svěřené pokladny,

- dále zajišťuje úkoly dle pokynů vedoucího finančního odboru.

Oficiální stránky města Rumburk | Městský úřad Rumburk | tř. 9. května 1366/48 | 408 01 | Rumburk | tel: +420 412 356 211
Valid HTML 4.01 Transitional Seo servis
powered by Josef Herák | 2010