Oficiální stránky města Rumburk - obec s rozšířenou působností

Město Rumburk - Logo
HOME - IMAGE
> AKTUALITY

Výběrové řízení - Úředník - referent / referentka na pracovišti krizového řízení Odboru vnitřních věcí Městského úřadu Rumburk

14.3. 2017

Starosta města Rumburk vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na obsazení pracovního místa:

úředník - referent / referentka na pracovišti krizového řízení odboru vnitřních věcí městského úřadu rumburk

Místo výkonu práce:

-    územní obvod města Rumburk.

Charakteristika vykonávané činnosti:

-   souhrnné zpracovávání opatření pro mimořádné události a krizové stavy na vymezeném území, zpracovávání krizového plánu nebo jeho jednotlivých částí,

-  komplexní zajišťování úkolů pro stav ohrožení státu, válečný stav a obranu nebo ochranu obyvatel včetně organizování a koordinace těchto činností v rámci obce s rozšířenou působností,

-  zajišťování připravenosti obce s rozšířenou působností na řešení mimořádných událostí a krizových stavů včetně případné koordinace činnosti bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností,

-  spolupráce se složkami integrovaného systému na úseku krizového řízení,

-  zpracovávání plánu nezbytných pohledávek.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru úředníka podle ustanovení § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů:

-  státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona 326/1999 Sb., O pobytu cizinců na území České republiky,

-  dosažení věku 18 let,

-  způsobilost k právním úkonům,

-  bezúhonnost,

-  ovládání jednacího jazyka a splnění dalších podmínek pro výkon správních činností stanovené zvláštním právním předpisem.

Kvalifikační předpoklady:

-    vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu.

Jiné požadavky:

-    znalosti v oblasti krizového řízení a havarijního, obranného a krizového plánování (zejména   znalosti zákonů č. 239/2000 Sb., Zákon o integrovaném záchranářském systému; č. 240/2000 Sb., Krizový zákon; č. 241/2000 Sb., Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy;

-     č. 222/1999 Sb., Zákon o zajišťování obrany ČR,

-    znalost zákona č. 412/2005 Sb., Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,

-    znalost zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád,

-    znalost zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích,

-    výborná znalost na PC (MS Word, Excel, Outlook, PowerPoint),

-    dobré organizační a komunikační schopnosti,

-    smysl pro týmovou práci,

-    schopnost analyticky a koncepčně myslet,

-    řidičský průkaz skupiny „B".

Výhodou:

-    praxe ve veřejné správě,

-    zkouška podle vyhlášky č. 512/2000Sb., o zvláštní odborné způsobilosti, pro výkon správní činnosti při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení.

Uchazeči / uchazečky předloží písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:

- přesné označení výběrového řízení,

- jméno, příjmení a titul uchazeče,

- datum a místo narození uchazeče,

- státní příslušnost uchazeče,

- adresa trvalého pobytu uchazeče,

- číslo občanského průkazu nebo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

- kontaktní telefonní číslo, případně e-mail,

- datum a podpis uchazeče.

Výčet dokladů, které uchazečky / uchazeči připojí k přihlášce:

-  strukturovaný životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech,

-  osobní dotazník včetně fotografie,

-  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),

-    ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,

-    souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji, ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Platové zařazení: 11. platová třída (nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)

Druh pracovního poměru: doba neurčitá

Předpokládaný termín nástupu:  1. 4. 2017 nebo dle dohody

Lhůta pro podání přihlášky: do 29. 03. 2017 do 16.00 hod.

Způsob podání přihlášky: písemně poštou nebo osobně na adresu: Městský úřad Rumburk, podatelna, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

Obálku označte textem: „NEOTVÍRAT - „Výběrové řízení Úředník -referent/referentka na pracovišti krizového řízení Odboru vnitřních věcí Městského úřadu Rumburk".

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného z uchazečů a to bez udání důvodu.

Osobní doklady budou neúspěšným uchazečům vráceny poštou ihned po skončení výběrového řízení.

Případné dotazy zodpoví personalistka p. Bc. Ivana Jägrová na telefonu 412 356 256, nebo
e-mailu: ivana.jagrova@rumburk.cz.

V Rumburku, dne 14.03.2017

Ing. Jaroslav Sykáček v. r.

starosta města

Všechny dokumenty a formuláře k VŘ najdete ZDE.

Oficiální stránky města Rumburk | Městský úřad Rumburk | tř. 9. května 1366/48 | 408 01 | Rumburk | tel: +420 412 356 211
Valid HTML 4.01 Transitional Seo servis
powered by Josef Herák | 2010