Oficiální stránky města Rumburk - obec s rozšířenou působností

Město Rumburk - Logo
HOME - IMAGE
> AKTUALITY

Výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Správa rumburských areálů sportu - SRAS

8.1. 2017

Rada Města Rumburk v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích

(obecní zřízení), v platném znění

vyhlašuje výběrové řízení

na funkci ředitele/ředitelky

příspěvkové organizace Správa rumburských areálů sportu - SRAS

U Nemocnice 90/2, 408 01 Rumburk

Požadavky:

VŠ vzdělání, minimálně ÚSO; praxe v oboru výhodou; manažerské schopnosti, flexibilita a komunikativnost; znalost práce na PC podmínkou; řidičské oprávnění sk. B podmínkou; jazykové znalosti výhodou; předložení projektu činnosti organizace podmínkou, znalost problematiky řízení příspěvkové organizace a souvisejících právních předpisů výhodou.

Zadávací podmínky projektu a jeho struktura (max. rozsah 5 stran)

název projektu

1.     náplň obsahové činnosti

  • sportovní (sportovní akce pro veřejnost, nabídka využití sportovních areálů školským zařízením a organizacím na území města)
  • společenské (nabídka a využívání volných prostor sportovních areálů oddílům mimo město, firemní permanentky apod.)

2.     organizační struktura (efektivní řízení vč. předpokládaného počtu a kvalifikace zaměstnanců)

3.     jednoduchá SWOT analýza

4.     způsob financování - dotační programy, sponzorské dary, popř. jiné způsoby

5.     stanovení cílů (výhledový předpoklad na 5 let).

Ke zpracování projektu město poskytne:

účetní závěrku předchozí organizace SRAS

zřizovací listinu současné organizace SRAS

na vyžádání na odboru školství, kultury a tělovýchovy - 412 356 320 - Bc. Štefáčková

Náležitosti přihlášky:

Jméno, příjmení a titul uchazeče; datum a místo narození uchazeče; státní příslušnost a místo trvalého pobytu uchazeče; kontaktní adresa; datum a podpis uchazeče.

K přihlášce se připojí:

Strukturovaný životopis vč. údajů o praxi, odborných znalostech a dovednostech; výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; úředně ověřená fotokopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání; negativní lustrační osvědčení Ministerstva vnitra ČR (neplatí pro uchazeče narozené po roce 1971).

Předpokládaný nástup do funkce: 01. 03. 2017

Do výběrového řízení budou zařazeny pouze vlastnoručně podepsané přihlášky uchazečů se všemi úplnými požadovanými přílohami došlé poštou nebo osobně předané na podatelnu úřadu na adresu:

Městský úřad Rumburk, Odbor školství, kultury a tělovýchovy, třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk.

Obálku označte slovy „NEOTVÍRAT - VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - SRAS Rumburk

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodu.

Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s účastí ve výběrovém řízení.

Přihlášky se podávají nejpozději 30. ledna 2017 do 15:00 hodin.

Schváleno usnesením Rady Města Rumburk ze dne 06. 01. 2017.

Oficiální stránky města Rumburk | Městský úřad Rumburk | tř. 9. května 1366/48 | 408 01 | Rumburk | tel: +420 412 356 211
Valid HTML 4.01 Transitional Seo servis
powered by Josef Herák | 2010