Oficiální stránky města Rumburk - obec s rozšířenou působností

Město Rumburk - Logo
HOME - IMAGE
> Městská policie

Městská policie

1.7.2010

Městská policie Rumburk

Adresa: Sukova 1055, Rumburk 408 01, Tel.: 156, 412 332 050


Zřízení Městské policie Rumburk

Důvodem ke vzniku Městské policie v Rumburku byla snaha představitelů města zabezpečit svým občanům co největší pocit bezpečí a dát jim k dispozici veřejný orgán, ke kterému se mohou obracet se všemi problémy jenž se dotýkají bezpečnosti a pořádku ve městě.

mestska policie

Městská policie Rumburk byla zřízena ke dni 1.2.1992 na základě zákona č. 553/1991 Sb., § 1, odst. 1, vydáním vyhlášky města bez číselného označení ze dne 27.2.1992. Tato vyhláška byla zrušena a nahrazena vyhláškou č. 3/1995, která byla v roce 2005 nahrazena vyhláškou č. 3/2005. Činnost městské policie se řídí zejména zákonem ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii. Z tohoto zákona vyplývají základní pravomoci a povinnosti strážníků městské policie.


Při zabezpečování veřejného pořádku strážníci

* dohlížejí na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku
* přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku
* dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití
* odhalují přestupky a v rozsahu stanoveném zákonem též ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty
* upozorňují fyzické a právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí opatření k jejich odstranění
* přispívají v rozsahu stanoveném zákony k bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
* odhalují přestupky a jiné správní delikty


Kontakty:

Waldemar Kotmel, pověřen vedením MP, tel. 412 332 050, e-mail: waldemar.kotmel(zavinac)rumburk.czLegislativa

Přehled vybraných zákonů souvisejících s obsahem činnosti Městské policie:

* Zákon č. 553/ 1991 Sb. o obecní policii
* Zákon č. 200/ 1990 Sb. o přestupcích
* Zákon č. 13/ 1997 Sb. o pozemních komunikacích
* Zákon č. 361/ 2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích
* Zákon č. 379/ 2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů


Struktura

Městskou policii řídí pan Ing. Jaroslav Sykáček, starosta města
Přímým řízením městské policie je pověřen ředitel (případně jeho zástupce), který zodpovídá za chod celé městské policii ve všech ukazatelích, např.:

* Sestavení rozpočtu (provozního i kapitálového) a dohled nad jeho čerpáním a ekonomickým zacházením s prostředky, které jsou městské policii poskytnuty
* Sestavování plánů směn
* Školení a výcvik strážníků
* Spolupráce s manažerem prevence kriminality
* Spolupráce s vedoucími představiteli Policie České republiky Rumburk
* Zpracovávání veškerých podkladů pro městskou radu nebo zastupitelstvo města
* Spolupráce s médii (informovat občany města o činnosti městské policie)
* Vyhodnocování činnosti městské policie, optimalizování výkonnosti městské policie, stanovování priorit při činnosti městské policie apod.


Přímým řízením strážníků ve směnách je pověřen pracovník stálé služby (operační), který je ve službě. Mimo stanovování konkrétních úkolů jednotlivým hlídkám má na starosti obsluhu pultu centralizované ochrany, přijímá veškerá oznámení od občanů a vede veškeré záznamy o průběhu služby včetně evidencí stanovených zákonem či ředitelem.


odkazy:
Fotogalerie Městské policie Rumburk

Oficiální stránky města Rumburk | Městský úřad Rumburk | tř. 9. května 1366/48 | 408 01 | Rumburk | tel: +420 412 356 211
Valid HTML 4.01 Transitional Seo servis
powered by Josef Herák | 2010