Oficiální stránky města Rumburk - obec s rozšířenou působností

Město Rumburk - Logo
HOME - IMAGE
> Revitalizace ploch veřejné zeleně v Rumburku - I.etapa (CZ.1.02/6.5.00/11.11293)

Revitalizace ploch veřejné zeleně v Rumburku

16.6.2014

„Revitalizace ploch veřejné zeleně v Rumburku - I.etapa"


(CZ.1.02/6.5.00/11.11293)

V rámci XXVII. výzvy Ministerstva životního prostředí podalo město Rumburk v polovině roku 2011 žádost o poskytnutí podpory na výše jmenovaný projekt z Operačního programu životní prostředí:
Prioritní osa 6 Zlepšování stavu přírody a krajiny
Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny


Akceptační číslo projektu : 11099636
ID : 16048577

Poskytovatel dotace : Ministerstvo životního prostředí (ERDF ) (70% CZV )
Spolufinancování projektu : Státní fond životního prostředí ČR ( 5% CZV)
Příjemce podpory : Město Rumburk (min. 25% CVP )

Zpracovatel projektové dokumentace (dále jen „PD"): Ing. Ivan Marek - ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA, Kostelec nad Labem.
PD je členěna do čtyř dílčích PD v rámci řešených lokalit:

1. Lesopark u letního kina
2. Park U pošty
3. Park U nádraží ČD
4. Park Přátelství

Komplexně PD řeší revitalizaci městské zeleně, stabilizaci stávající cenné zeleně vhodným arboristickým opatřením, odstranění havarijních, neperspektivních a nefunkčních vegetačních prvků, zvýšení druhové a prostorové diverzity výsadbu solitérních stromů, keřů a trvalek, úpravu stávajícího či výsadba nového trávníku s terénními úpravami.
Hlavním cílem realizace nově navržených úprav je znovuoživení stávající zeleně s posílením druhové a prostorové skladby s posílením biodiverzity těchto sídelních biotopů a zásadní zvýšení jejich ekologického, rekreačního a didaktického potenciálu.

Město Rumburk v rámci dosažení cílů projektu musí naplnit následující parametry (indikátory):
1. Celková plocha zakládané a regenerované zeleně : 2,6 ha
2. Celkový počet vysazených dřevin : 6.050 ks
3. Celkový počet ošetřených dřevin : 189 ks

Financování
Celkové náklady na projekt v roce 2011 činily : 7.036.593,- Kč vč. 20% DPH (100% CVP)
Celkové náklady na projekt v roce 2014 činí : 7.123.751,58 Kč vč.21 % DPH (100% CVP)

V celkových nákladech na projekt jsou započítány také náklady na autorský a technický dozor, náklady na projektovou přípravu a povinnou publicitu projektu dle OPŽP.
(Předpokladem je snížení celkových nákladů na projekt na základě výběrového řízení na dodavatele služeb.)


Přehled průběhu projektu

Období
10/2010 zpracování projektová dokumentace
07/2011 podání žádosti o poskytnutí dotace
09/2011 akceptace žádosti o dotaci SFŽP ČR
05/2013 zařazení žádosti o poskytnutí dotace do zásobníku projektů
01/2013 dotaz na případný zájem o realizaci projektu
05/2013 obdržení registračního listu a rozhodnutí o poskytnutí dotace
05/2013 příprava výběrového řízení na dodavatele
05/2013 vydání Rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin MěÚ Rumburk, odbor životního prostředí
05/2013 podání odvolání do rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin – Spolek občanské solidarity Rumburk, občanské sdružení
10/2013 nabytí právní moci Rozhodnutí ve věci kácení dřevin Krajského úřadu Ústeckého kraje
10/2013 první žádost na SFŽP ČR o prodloužení termínu k dodání podkladů pro vydání rozhodnutí
12/2013 první prodloužení termínu k dodání podkladů pro vydání rozhodnutí
02/2014 petice proti kácení dřevin v Rumburku
03/2014 odpověď na Petici proti kácení dřevin v Rumburku
04/2014 ZM Rumburka bere na vědomí informaci o vyřízení petice proti kácení dřevin v Rumburku
04/2014 druhá žádost na SFŽP ČR o prodloužení termínu k dodání podkladů pro vydání rozhodnutí
05/2014 druhé prodloužení termínu k dodání podkladů pro vydání rozhodnutí
05/2014 vyhlášena veřejná zakázka na dodavatele služeb
06/2014 změná lhůty pro podání nabídek (změna dle odbroného posudku AOPK ČR)
07/2014 konec lhůty pro podání nabídek (veřejná zakázka)
07/2014 předpoklad uzavření smlouvy s dodavatelem
08/2014 předpoklad zahájení fyzické realizace projektu
08/2014 nový termín pro podání nabídek
11/2014 Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení
01/2015 Oznámení o pozbytí účinnosti registrace a rozhodnutí ministra ŽP

----------------------------

ERDF Evropský fond pro regionální rozvoj

CZV Celkové způsobilé výdaje

CVP celkové výdaje projektu

Oficiální stránky města Rumburk | Městský úřad Rumburk | tř. 9. května 1366/48 | 408 01 | Rumburk | tel: +420 412 356 211
Valid HTML 4.01 Transitional Seo servis
powered by Josef Herák | 2010